Organisation och ledning

Huvudman för Röda Korsets Högskola (RKH) är Stiftelsen Rödakorshemmet som förvaltas av den ideella föreningen Svenska Röda Korset (SRK). RKH:s verksamhet ska bedrivas i enlighet med Stadgar för Stiftelsen Rödakorshemmet. Verksamheten ska även bedrivas i enlighet med Röda Korsets grundprinciper och i överensstämmelse med och rödakors- och rödahalvmånerörelsens uppgifter och mål.

RKH:s verksamhet leds av högskolans styrelse och rektor. Högskolans ledning; Rektors stab, består av rektor, prorektor, och förvalt­ningschef med ledningsgruppen som rådgivande organ.

Den akademiska verksamheten är organiserad i en utbildningsnämnd och i en forskningsnämnd samt en hälsovetenskaplig institution som alla bedriver forskning samt utbildning på grund- och avancerad nivå. Den stödjande verksamheten utgörs av två enheter, ledningsstöd och högskoleförvaltning.

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsens uppdrag och ansvar regleras i Arbets- och beslutsordning för högskole­styrelsen. Högskolestyrelsen är högskolans närmast beslutande organ och har inseende över RKH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Högskolans ledning och rektors stab

Högskolan leds av rektor med stöd av rektors stab som består av rektor, prorektor, och förvalt­ningschef.

Ledningsgruppen har till uppgift att vara rådgivande vid beredning av ärenden av högskole­gemensam betydelse där beslut ska fattas av högskolestyrelsen eller rektor. Ledningsgruppen består av rektor, prorektor, förvaltningschef, HR-chef, prefekt, dekan i forsknings­nämnd, dekan i utbildningsnämnd och rektorsassistent.

Rektor

Rektor är högskolans chef och tillika ledamot i högskolestyrelsen.

Prorektor

Prorektor är rektors ställföreträdare och har i övrigt de uppgifter och beslutsbefogenheter som rektor beslutar om. Uppgifterna består i att tillsammans med rektor leda, samordna och utveckla utbildning, forskning och samverkan inom RKH.

Högskoleförvaltning

Högskoleförvaltningen stödjer verksamheten att bedriva ut­bildning, forskning och samverkan samt att fullgöra högskolans övergripande förvaltningsan­svar. Högskoleförvaltningen ger service åt och stödjer personal och studenter vid RKH. Förvaltningen ut­vecklar och ansvarar för rutiner och processer samt tillhandahåller studenthälsa och kvalitetssam­ordning av utbildningen.

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring av RKH:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessutom ansvarar nämnden för att utbildningen som bedrivs inom RKH synlig-görs, kvalitetssäkras, sammanställs och att utvärderingar genomförs samt att dessa följs upp och återkopplas till studenterna.

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden ansvarar för forskning och utbildning på forskarnivå. Befordringsansökningar behandlas inför beslut hos rektor. Dekan ansvarar för att forskningen som bedrivs inom RKH styr mot och ligger inom ramen för lärosätets forskningsmiljöer, att den synliggörs, kvalitetssäkras och sammanställs. I uppdraget ingår beredning av avtal för de lärosäten där RKH:s doktorander är inskrivna samt förberedelser och arbete för egen forskarutbildningsrätt.

Hälsovetenskapliga institutionen

Vid RKH finns en hälsovetenskaplig institution. Institutionen leds av prefekten och består av tre ämneskollegier; Omvårdnad, folkhälsovetenskap och samhällsvetenskap samt teknisk vårdvetenskap. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet; utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, forskning, internationalisering, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle.