Kvalitetssäkringssystem för utbildning och forskning vid Röda Korsets Högskola

Målsättningen med Röda Korsets Högskolas (RKH:s) kvalitetssäkringssystem är att det ska bidra till goda förutsättningar att bedriva ett målinriktat och systematiskt arbete med kvalitetsutveckling- och kvalitetssäkring av verksamheten. Systemet ska också bidra till kvalitetsutveckling inom jämställdhet/jämlikhet, hållbar utveckling och internationalisering. Högskolans utbildningar och forskning ska möta framtidens globala utmaningar inom hälsa, vård och välfärd med särskilt fokus på utsatthet och ojämlikhet i vår omvärld.

För RKH innebär kvalitet att optimalt utnyttja resurser för att tillfredsställa behov och förväntningar från såväl interna som externa aktörer. Kvalitetsarbetet omfattar utbildning, forskning och samverkan. Utöver högskolans personal ingår studenter, samverkanspartners och företrädare från arbetslivet. Vår intention är att utveckla en kvalitetskultur där alla känner delaktighet och engagemang. Kvalitetsarbetet vid RKH ska bidra till progression och hög kvalitet i högskolans utbildningar, forskning och samverkan.

Som enskild högskola och kunskapsorganisation följer vi de lagar som avser en enskild högskola inkluderat högskolelag, högskoleförordning samt nationella och internationella (ESG) riktlinjer och standards som krävs för att uppnå god kvalitet och rättssäkerhet i verksamheten. Kvalitetssäkringssystemet är uppbyggt och anpassat utifrån högskolans organisation och ansvarsfördelning. Detta innebär att olika nivåer i organisationen som högskolestyrelsen, rektor med stöd av ledningsgrupp, hälsovetenskapliga institutionen och högskoleförvaltningen är delaktiga och ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs. Kvalitetssamordnare, tillika prorektor, har ett samordnande ansvar för kvalitetssäkring och årlig uppföljning av kvalitetsarbetet vid högskolan. I högskolans organisation och arbetsordning för ledningsstrukturen och rektors delegationsordning anges ansvar och uppdrag inom kvalitetsarbetet. Inom den operativa verksamheten har rektor det yttersta ansvaret för kvalitetssäkring. Dekan för utbildning och dekan för forskning har övergripande ansvar för kvalitetssäkring av högskolans utbildning respektive forskning. Inom institutionen har prefekt, programansvariga och examinatorer ansvar för kvalitetssäkring. Inom högskoleförvaltningen är ansvaret fördelat till förvaltningschef och HR chef.

En gemensam policy för kvalitetssäkring, som är uppbyggd utifrån ESG standards, anger ramarna för högskolans kvalitetssäkringsarbete. Den följer en sexårscykel där interna granskningar och externa granskningar med enskilda partnerlärosäten ingår.

Det operativa kvalitetsarbetet vid RKH konkretiseras i en handlingsplan för kvalitetsarbete. Denna är målstyrd och omfattar hela verksamheten med fokus på uppdrag att säkerställa en cyklisk planering med styrning och uppföljning. Den modell/cykel som används har inspirerats av W E Deming, Plan-Do-Check-Act (PDCA) cykel. Målen i handlingsplanen uppdateras årsvis. RKH har ett kvalitetsråd med representation av personer från arbetslivet och studenter. Rådet sammanträder en gång per termin och utgör ett rådgivande organ för kvalitetsfrågor. Ett årshjul anger tider när uppföljning av kvalitetsarbetet ska ske inom verksamhetens olika områdenLänk till Styrdokument.