Ny kurs: Medicinsk teknik, digitalisering och eHälsa

Vill du specialisera dig inom området hantering av risker kopplade till medicinsk teknik, digitalisering och eHälsa? Nu ges en kurs inom området vid Röda Korsets Högskola. Sista ansökningsdatum är 31 oktober, med kursstart 30 november.

Kursen ges på avancerad nivå och syftar till att:

  • ge en ökad förståelse för regelverket kring medicinsk teknik samt risker som kan uppkomma vid dess användning, kopplat till olika perspektiv såsom omvårdnad, etik och globalisering
  • öka kunskapen om och ge fördjupad förståelse för olika sätt att underlätta den enskilda människans strävan efter att behålla eller återfå hälsa, integritet och självbestämmande med stöd av teknik och digitalisering relaterat till specialistsjuksköterskans omvårdnadsarbete.

Kursen på 7,5 poäng har studietakten halvfart och börjar 30 november. Den är webbaserad med självstudier, föreläsningar, case-diskussioner, seminarier, instuderingsfrågor och gruppdiskussioner. Studietakten är deltid.

Ansökan och behörighet

Behöriga att söka är den som har avlagt sjuksköterskeexamen på grundnivå omfattande 180 p eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt avlagt kandidatexamen.

Ansök via denna länk: 

https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Sista ansökningsdatum är 31 oktober, med kursstart 30 november.

Här finns mer information om krav på förkunskaper.

Kursplan

 Medicinsk teknik, digitalisering och eHälsa (AN), 7,5 högskolepoäng

Medical Technology, Digitalization and Informatics, 7,5 credits

Kurskod

MDEAV1

Huvudområde

Teknik och hälsa

Ämne

Teknisk vårdvetenskap

Nivå

Avancerad (A1N)

Betygsskala

Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Programtillhörighet

Fristående kurs eller uppdragsutbildning

Beslutad av

Utbildnings och forskningsnämnden vid Röda Korsets Högskola

Datum för fastställande

2020-09-18

Senast reviderad

 

Kursplanen gäller från

Vårterminen 2021

Krav på förkunskaper

Behörighet att antas till utbildningen är den som har avlagt sjuksköterskeexamen på grundnivå omfattande 180 hp, samt kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen med svensk legitimation.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för regelverket kring medicinsk teknik samt risker som kan uppkomma vid dess användning, kopplat till olika perspektiv såsom omvårdnad, etik och globalisering. Kursen syftar också till att öka kunskapen om och ge fördjupad förståelse för olika sätt att underlätta den enskilda människans strävan efter att behålla eller återfå hälsa, integritet och självbestämmande med stöd av teknik och digitalisering relaterat till specialistsjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det genomgående temat är hantering av risker vid användning av medicinsk teknik inom vården kopplat till patienten, digitalisering och e-hälsa.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. Förklara regelverket för medicintekniska produkter, problematisera dess funktion samt reflektera kring svagheter och
  2. Reflektera över innebörd och implementering av lednings- och kvalitetssystem i relation till patientsäkerhet.
  3. Kritiskt granska riskanalyser och analysera svagheter samt styrkor relaterat till medicintekniska
  4. Förklara och analysera aspekter kring patientsäkerhet i relation till medicinsk teknik, digitalisering, e-hälsa och omvårdnad.
  5. Problematisera och diskutera aspekter kring vårdhygien och patientsäkerhet i relation till medicinsk teknik och omvårdnad.
  6. Förklara och reflektera över etiska aspekter vid användning av medicinsk teknik, informationssystem och e-hälsa i relation till personcentrerad vård i olika vårdnivåer.
  7. Beskriva och problematisera lokala och globala utmaningar relaterade till medicinsk teknik, digitalisering och jämlikhet.

Innehåll

Biomaterial Dokumentation E-hälsa

Etik Informationsteknik

Lagar, förordningar och styrdokument Lednings- och kvalitetssystem Medicinsk teknik

Medicintekniska produkter Riskanalys

Vårdhygien

Lärandeaktiviteter

Kursen är webbaserad och innehåller självstudier, föreläsningar, case-diskussioner, seminarier, duggor och gruppdiskussioner.

Examination

De examinationer som ingår i kursen är följande:

Skriftlig tentamen: Enskild examination. Teknisk vårdvetenskap (TVV 2 hp), lärandemål 1, 2, 3, 4, 5. Betyg: underkänd (U), godkänd (G)

Seminarium: Teknisk vårdvetenskap (TVV 1,5 hp), lärandemål 6. Betyg: underkänd (U), godkänd (G)

Skriftlig Hemtentamen: Enskild examination. Teknisk vårdvetenskap (TVV 4 hp), lärandemål 6, 7. Betyg: underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

För att bedöma studenternas prestationer under kursen är enligt följande:

För godkänd kurs krävs betyget godkänd på samtliga examinationer. För väl godkänd kurs krävs betyget godkänd på samt betyget väl godkänd på den examination där betyget väl godkänd ges. För betygskriterier hänvisas till studiehandledningen i Canvas.

Student som underkänts vid examination erbjuds förnyad examination. För mer information se Riktlinjer för examination vid Röda Korsets Högskola (Dnr 19/2017).

Kursansvarig/modulansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan

inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examinator kan bevilja alternativ examinationsform för våra program på grund- och avancerad nivå för student med funktionsvariation som beviljats kompensatoriskt, pedagogiskt stöd för sina studier. Se riktlinjer för examination vid Röda Korsets Högskola (Dnr 19/2017).

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Kurslitteratur

Se bilaga: MDEAV1 Kurslitteratur Medicinsk teknik, digitalisering och e-hälsa, (AN), 7,5 hp (VT21).