Ny kurs: Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar

Vill du specialisera dig inom komplexa vårdbehov och infektionssjukdomar och få kunskap om utsatta befolkningsgrupper vilka bedöms vara särskilt utsatta med speciella behov? Nu ges en kurs inom området vid Röda Korsets Högskola. Sista ansökningsdatum är 13 december, med kursstart 18 januari.

Kursen ges på avancerad nivå och syftar till att:

  • ge fördjupade kunskaper gällande befolkningsgrupper inom infektionssjukvården som bedöms vara särskilt utsatta eller ha speciella behov.
  • ge kunskaper om prevention, omvårdnad och medicinsk behandling relaterat till socio-ekonomiska, psykosociala aspekter och hållbar utveckling samt i relation till bakomliggande sjukdomar.

Kursen på 7,5 poäng har studietakten halvfart och börjar 18 januari 2021. Den bedrivs till stor del via nätbaserad läroplattform, men kombineras med högskoleförlagda lärandeaktiviteter såsom föreläsningar och seminarier, samt verksamhetsintegrerat lärande.

Ansökan och behörighet

Behöriga att söka är den som har avlagt sjuksköterskeexamen på grundnivå omfattande 180 p eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt avlagt kandidatexamen.

Sök via denna länk: https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Sista ansökningsdatum är 13 december, med kursstart 18 januari.

Kursplan   

Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar, 7,5 hp
Complex needs and vulnerability in patients with infectious diseases, 7.5 credits

Kurskod

INFK03

Huvudområde

Omvårdnad

Ämne

Övrigt inom omvårdnad

Nivå

Avancerad nivå (A1N)

Betygsskala

Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Programtillhörighet

 

VAIN1 Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning infektionssjukvård 60 hp. Kursen kan även ges som friståendekurs/uppdragsutbildning.

Beslutad av

Utbildningsnämnden vid Röda Korsets Högskola

Datum för fastställande

2016-03-23 / Dnr 37/2016

Senast reviderad/beslutad av

2020-09-17 / Ordförande utbildnings- och forskningsnämnden

Kursplanen gäller från

Vårterminen 2021

 Krav på förkunskaper

Behörig att antas till kursen är den som har avlagt sjuksköterskeexamen på grundnivå omfattande 180 hp eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterske-legitimation, samt avlagt kandidatexamen.

Kursbeskrivning

I kursen integreras omvårdnad 4 hp, medicin 2,5 hp och folkhälsovetenskap 1 hp.

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper gällande befolkningsgrupper inom infektionssjukvården som bedöms vara särskilt utsatta och/eller ha speciella behov, exempelvis migranter, personer med nedsatt immunförsvar och multisjuka personer. Under kursen fördjupar studenten kunskaper om prevention, omvårdnad, och medicinsk behandling relaterat till socio-ekonomiska, psyko-sociala aspekter och hållbar utveckling samt i relation till bakomliggande sjukdomar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. Förklara vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogrammet samt beskriva tillämpning av riktlinjer och rekommendationer
  2. Utifrån fördjupade kunskaper i patofysiologin analysera, bedöma och förklara sjukdomar relaterade till nedsatt immunförsvar
  3. Beskriva tillämpning av smittskyddslagen och smittskyddsarbetet i relation till komplexa vårdbehov inom infektionssjukvård
  4. Bedöma, analysera och prioritera medicinska åtgärder och omvårdnadsbehov samt planera, utföra och följa upp omvårdnadshandlingar för sårbara grupper relaterat till hållbar utveckling
  5. Tillämpa psykologisk första hjälp samt identifiera behov av fortsatt vård
  6. Identifiera och reflektera över etiska dilemman i vården av sårbara grupper

Innehåll

Omvårdnad

Etik

Hållbar utveckling

Interkulturell kommunikation

Lagar, författningar, föreskrifter och vårdprogram

Mänskliga rättigheter och rättighet till sjukvård

Omvårdnadsproblem och omvårdnadsåtgärder

Psykologisk första hjälp

Utsatthet, stress och stresshantering

Medicin

Farmakologi

Immunologi och immunbrist

Patofysiologi Smittspårning och smittskydd

Vaccinering

Folkhälsovetenskap

Befolkning, sårbara grupper, utsatthet och hälsoförhållanden
Epidemiologi

Migration och hälsa

Undervisningsformer

Kursen bedrivs till stor del via nätbaserad läroplattform men kombineras med högskoleförlagda lärandeaktiviteter, exempelvis föreläsningar och seminarier, samt verksamhetsintegrerat lärande, VIL.

Examination

Formerna för att bedöma studenternas prestationer under kursen är enligt följande:

Enskild examination

Enskild skriftlig tentamen (2 hp), lärandemål: 1,2,3
Betyg: underkänd, godkänd och väl godkänd

Gruppexamination
Seminarium (2hp), lärandemål: 5,6

Betyg: underkänd, godkänd

Gruppexamination

Skriftlig hemtentamen (3,5 hp), lärandemål: 3,4,5,6

Betyg: underkänd, godkänd och väl godkänd

För godkänd kurs krävs betyget godkänd på den enskilda skriftliga tentamen samt godkänt på gruppexaminationsseminariet och godkänt på den skriftliga hemtentamen i grupp.

För väl godkänd kurs krävs betyget väl godkänd på den enskilda skriftliga tentamen samt godkänt på gruppexaminationsseminariet och väl godkänt på den skriftliga hemtentamen i grupp.

För betygskriterier hänvisas till studiehandledningen.

Student som underkänts vid examination erbjuds förnyad examination fyra (4) gånger. Den som underkänts två gånger på examination har rätt att begära att annan examinator utses.

Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av att nya omständigheter framkommit, eller av någon annan anledning, ska beslutet ändras om det inte innebär att betyget sänks.

Kurslitteratur

Se bilaga: VT21 INFK03 Kurslitteratur Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar (vt21)