Röda Korsets Högskola söker en lektor i omvårdnad

Vi söker en lektor inom omvårdnad/medicin
 – vill du bli en av oss?

Om Röda Korsets Högskola
Vi är stolta över vårt varumärke - Att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till ett starkt varumärke som kännetecknar en tradition av att utbilda högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor sedan år 1866. Vi är ca 65 medarbetare som tillsammans bidrar till att utbilda 850 studenter per år och vår sjuksköterskeutbildning är en av de mest eftertraktade i landet. Tillsammans utvecklar och anpassar vi oss för att möta framtidens behov inom hälsa och vård. Global hälsa och omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Våra värdeord är respekt, samarbete och tillit och våra ledord för att uppnå önskade resultat vid högskolan är kraftsamling, kvalitet och globalitet.

Vi erbjuder
en arbetsplats i nya, ljusa lokaler på campus Flemingsberg. Vår högskola och fem andra lärosäten inom campus strävar tillsammans med studenter och kollegor mot synergieffekter inom vårt verksamhetsuppdrag. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där arbetstagaren känner sig delaktig, har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt erbjuds attraktiva förmåner.

Den hälsovetenskapliga institutionen leds av en prefekt. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, internationalisering, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Läs gärna mer på www.rkh.se

Arbetsuppgifter

 • Det huvudsakliga uppdraget innebär att driva och utveckla läraruppgifter i rollerna som examinator och/eller kursansvarig, med undervisning i medicin samt omvårdnad på grund- och avancerad nivå.
 • Du kommer att ingå i ett lärarteam som har till uppgift att bedriva kursutveckling både inom kurser såväl som för program som helhet.
 • Du blir även en viktig aktör i ämneskollegium med syfte att stödja akademisk utveckling för hela akademiska kunskapsmiljöer vid högskolan. Du bidrar aktivt till att utveckla och implementera området medicin och ämnesprofilen global omvårdnad.
 • Du medverkar aktivt till studenternas delaktighet och inflytande för att de ska vara en del i arbetet med att vidareutveckla
 • Du kan komma att medverka både teoretiskt och praktiskt i VIL/VFU verksamhet.

Du kommer att vara en viktig länk mellan utbildning och implementeringen av forskningen för att skapa kompletta kunskapsmiljöer. En del av din tid är avsatt för egen forskning och kompetensutveckling.

Kvalifikationer

Du har avlagt en doktorsexamen inom omvårdnad alternativt medicin eller närliggande områden. Du har en högskolepedagogisk utbildning med inriktning mot vuxenpedagogik eller motsvarande. Vidare krävs undervisningserfarenhet. Önskvärt är också pedagogisk erfarenhet från VFU.

Du som söker är utvecklingsinriktad, analytisk och strukturerad. Du har förmåga att arbeta självständigt men vi värdesätter samtidigt din goda samarbetsförmåga samt förmåga att inspirera dina studenter och medarbetare.

Meriterande är kunskaper i ytterligare språk utöver svenska och engelska, samt erfarenhet av akademiskt ledarskap och undervisning i internationella miljöer.

Bedömningsgrunder
Stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet. Utöver detta bedöms erfarenheter med tyngdvikt på undervisning, forskning och samverkan. Tidigare erfarenhet av digitala resurser vid undervisning och examination är meriterande, liksom goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och din förmåga att inspirera och samarbeta med studenter och medarbetare.

Röda Korsets Högskola kommer vid rekrytering till denna tjänst att göra en helhetsbedömning av din kompetens och skicklighet. Förutom dokumenterade meriter, premierar vi dig som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten i linje med högskolans ledord.

Arbetet vid Röda Korsets Högskola vilar på Röda Korsets värdegrunder och principer. Vi värdesätter kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför en verksamhet. Vi välkomnar sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, olika etnisk bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningen är en tillsvidare anställning med en inledande provanställning med start enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan till:
https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Sista ansökningsdag är den 15 november 2020.

Ytterligare upplysningar om tjänsten:      
Tf Hanna Lachmann
hanna.lachmann@rkh.se

Maria Åling, SULF
maria.aling@rkh.se

Meritförteckning inför anställning vid Röda Korsets Högskola

 Du som sökande får endast åberopa sådana skrifter som publicerats eller finns som manuskript. Din ansökan måste vara komplett i enlighet med annonsen och att den är oss tillhanda senast sista ansökningsdagen.

1. Ansökningsbrev

 • Ange vilken anställning/befordran som söks
 • Motivering för ansökan, sammanfattning av kompetens (högst en A4-sida)
 • Förnamn, efternamn
 • Födelsedatum
 • Adress bostad,
 • Telefonnummer bostad, telefonnummer arbete
 • E-postadress
 • Språkkunskaper
 • Förteckning över bilagor

2. Anställningar

 • nuvarande anställning med korrekt benämning samt anställningsdatum
 • tidigare anställningar och tjänstledighetsperioder

3. Utbildningar och utvärderingar

 • högskoleexamina (ange år)
 • licentiatexamen/doktorsexamen, bifoga examensbevis
 • docentkompetens (ange år), bifoga diplom
 • övrig utbildning t.ex. handledarutbildning och forskarhandledarutbildning, bifoga intyg
 • tidigare bedömningar för professors- eller lektorsanställningar. I det fall bedömningar åberopas ska samtliga utlåtanden bifogas
 • utvärderingar av egen vetenskaplig verksamhet t.ex. utvärderingar från forskningsråd etc.

4. Vetenskapliga meriter

 • kort beskrivning av egen forskningsprofil (max 2 sidor)
 • kort beskrivning av planerad forskningsverksamhet (max 2 sidor)
 • fullständig publikationslista* med tydlig markering av de arbeten som bifogas till stöd för ansökan. Vid sampublicering ska sökandes egen insats klart framgå. 
 1. internationella refereegranskade publikationer
 2. övriga publikationer inkl. böcker och bokkapitel
 3. aktivt deltagande i internationella konferenser under främst den senaste femårsperioden (ange form av aktivitet, t ex plenar föredrag, inbjuden föredragshållare, ordförandeskap, sessionsorganisation, poster etc.) 

*De vetenskapliga arbetena ska i publikationslistan ges en egen löpande numrering från 1 och uppåt och således vara skild från numreringen av övriga merithandlingar. I publikationslistan ska särskilt markeras vilka utvalda arbeten som bifogas. Max 10 vetenskapliga arbeten, som den sökande i första hand vill hänvisa till, bifogas ansökan.

4.1 Anslagssituation

 • Forskningsrådsmedel
 • Stiftelsemedel
 • EU-medel och andra internationella medel
 • Övrigt
  Ange finansiär, projekttitel, huvud- resp. medsökande, tidsperiod och belopp. 

4.2 Forskningspolitiska uppdrag

 • ledamot i statliga forskningsråd eller kommittéer
 • ledamot i andra anslagsgivande styrelser eller kommittéer
 • andra bedömningar av svenska och utländska forskningsansökningar (antal/år)
 • annan utvärderings- eller rådgivande verksamhet

 4.3 Övriga vetenskapliga meriter

 • nationella och internationella priser
 • ledamot av akademier etc.
 • editorial/advisory board i internationella tidskrifter
 • uppdrag som opponent, ledamot i betygsnämnd, sakkunnig
 • referee för internationella tidskrifter
 • patent
 • handledning av doktorander i forskarutbildning
 • övrig handledarerfarenhet
 • internationella samarbeten som resulterat i publikationer
 • eventuella postdoktorsperioder, inkl arbete utomlands

5. Pedagogiska meriter

Stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Den pedagogiska skickligheten dokumenteras och redovisas enligt av rektor fastställd struktur. 

5.1 Pedagogisk egenreflektion

En huvudtext på högst två sidor med rubrikerna:min pedagogiska grundsyn

 • hur jag arbetar med studenternas lärutveckling
 • hur jag arbetar med min egen lärutveckling
 • hur jag bidrar till högskolans organisatoriska utveckling
  ska bifogas/finnas först i ansökan under denna rubrik.

5.2 Dokumentation av pedagogisk verksamhet

Utöver huvudtext ska bifogas bilagor som belyser och intygar den process som beskrivs i den pedagogiska meritportföljens huvudtext. Bilagorna sorteras in under rubrikerna:

 • undervisningsinsatser
 • pedagogisk utbildning
 • utvecklingsarbete och forskning om utbildning
 • utveckling av läromedel och undervisningsmedier
 • erfarenhet av utbildningsplanering och utbildningsadministration
 • populärvetenskapligt arbete
 • övrigt t ex utmärkelser, priser

För att minska mängden dokument rekommenderas du att göra ett kvalitativt urval av dokumenten. Upprätta en lista på övriga dokument under respektive fack. De listade dokumenten ska kunna visas upp på begäran.

 Om du har en annan form av pedagogisk redovisning sedan tidigare; exempelvis en meritportfölj

Även externa meritportföljer, med annan struktur än högskolans egen, bedöms utifrån de perspektiv som nämns i 4.1, nämligen den pedagogiska grundsynen, hur du arbetar med studenters lärutveckling, hur du arbetar med din egen lärutveckling samt hur du bidragit/kommer att bidra till den organisatoriska utvecklingen.

6. Samverkan och administrativa uppdrag

6.1 Samverkan med näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle

Samverkan med näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och information om forskning och utvecklingsarbete

 • externa kontakter och extern verksamhet
 • näringslivs- och offentligverksamhet
 • forskningsinformation
 • övrigt inom samverkan (t ex deltagande i samhällsdebatten)
 • internationella åtaganden (styrelsearbete etc. i internationella organisationer) 

6.2 Administrativa uppdrag

 • erfarenhet av enhetsledning (forskargrupp, avdelning, institution etc. med angivande av tid och enhetens storlek)
 • medlemskap i styrelser och nämnder inom universitet/högskola under främst den senaste femårsperioden (fakultetsnämnd etc.)
 • andra professionella administrativa uppdrag (ledning av forskningsnätverk etc.)
 • Chef/ledarskapserfarenhet
 • Medverkan vid planering och genomförande av konferenser

 

7. Övriga upplysningar