Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Kvalitetssäkring vid Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola ska vara en kvalitetsdriven organisation som hela tiden utvecklas. Högskolan ska ha kvalitetssäkrade, effektiva processer och arbetssätt.
Röda Korsets Högskola ska vara en kvalitetsdriven organisation som hela tiden utvecklas. Högskolan ska ha kvalitetssäkrade, effektiva processer och arbetssätt.
Publicerad: 17 jan 2022
Lästid: ca

Kvalitetsarbetet utgör en integrerad del av verksamheten. Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, såväl inom utbildning och forskning som inom samverkan och stödverksamhet, är viktigt. Det möjliggör att högskolans vision, mål och strategier uppfylls och att högskolan uppfyller sina skyldigheter och tillgodoser krav på rättssäkerhet och det skapar goda förutsättningar för att effektivt utnyttja resurser.  

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolans ledning, medarbetare, studenter och doktorander, vilka deltar aktivt genom samverkan, dialog och representation i nämnder och råd. Kvalitetsarbetet ska främja en hållbar utveckling utifrån högskolelagen och med beaktande av Agenda 2030 och dess 17 globala mål. Även arbetet med jämställdhet- och jämlikhet och likabehandlingsarbete samt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande ingår som en central del av verksamhetens kvalitetsarbete.

Policy för kvalitetssäkringsarbete

Kvalitetssäkringsarbetet utgår från en fastställd Policy för kvalitetssäkringsarbete (2021) som beskriver hur högskolans sammanhållna kvalitetssystem är uppbyggt, hur ansvarsfördelningen ser ut och hur det cykliska kvalitetsarbetet är utformat. Utgångspunkten för högskolans kvalitetsarbete inom utbildning är den europeiska samarbetsorganisationen för kvalitetssäkring av högre utbildning, The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA:s) överenskommelse European Standards and Guidelines (ESG).

Cykel för systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet vid högskolan följer en cyklisk process. Inspiration till denna process har hämtats från Demings modell för kvalitetsutveckling, benämnd Plan-Do-Check-Act (PDCA) cykel för systematisk kvalitetsutveckling som förbättrar och driver på utvecklingen av verksamheten. Det cykliska kvalitetsarbetet består av fyra faser vilka är planering, genomförande, uppföljning och förbättring och återkoppling.

Kvalitetsråd

Högskolans kvalitets- och samverkansstrateg samordnar kvalitetsarbetet vid högskolan med stöd av ett kvalitetsråd, som representeras olika delar av verksamheten och av studenter. Kvalitetsrådet stödjer även processer vid olika utvärderingar. Kvalitetsarbetet vid högskolan konkretiseras i en årlig målstyrd handlingsplan som följs upp av kvalitetsrådet.

​Kontakt