Möte mellan teori och praktik

När Carina Faag arbetade som sjuksköterska på Karolinska sjukhuset fick hon tillfälle att handleda studenter under deras praktik. Något hon både uppskattade och hade fallenhet för. Det blev också startskottet på Carinas yrkesinriktning – sedan 2004 arbetar hon med Röda Korset Högskolas verksamhetsförlagda utbildning.
När Carina Faag arbetade som sjuksköterska på Karolinska sjukhuset fick hon tillfälle att handleda studenter under deras praktik. Något hon både uppskattade och hade fallenhet för. Det blev också startskottet på Carinas yrkesinriktning – sedan 2004 arbetar hon med Röda Korset Högskolas verksamhetsförlagda utbildning.
Publicerad: 07 apr 2021
Lästid: ca

Hej Carina, vilken var din första kontakt med Röda Korsets Högskola?

– Det var under min tid som sjuksköterska på Karolinska Solna. Studenter från skolans sjuksköterskeutbildning gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning på min arbetsplats och jag brukade handleda dem. Att handleda passade mig bra och jag fick ofta höra från kollegor att jag hade sådant tålamod med studenterna. Handledningen innefattade allt från att undervisa i en faktisk vårdsituation till att reflektera tillsammans med studenten.

Detta ledde till att du fick en ny tjänst, kan du berätta mer?

– Under den här tiden började jag också forska och efter en tid fick jag tjänsten som adjungerad klinisk adjunkt (AKA) med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning kopplad till Röda Korsets Högskola. De kliniska adjunkterna var då placerade vid Karolinska Solna. Efter att jag läst pedagogik på Karolinska Institutet påbörjade jag min anställning år 2004.

Vad innebär din arbetsroll i praktiken?

– Under åren har jag främst undervisat i verksamhetsförlagda kurser under termin två, tre och sex. Idag arbetar jag även övergripande med verksamhetsintegrerade och verksamhetsförlagda frågor. Vi har exempelvis en grupp där alla lärare som undervisar i VFU-kurser medverkar och vi ses ungefär 3–4 gånger per termin. Jag är också engagerad i olika arbetsgrupper som drivs av Region Stockholm, Stockholm stad och Svenska Röda Korset.

 

”Det är väldigt spännande att följa studenternas utveckling på nära håll”

 

Vad gillar du mest med ditt jobb?

– Att det är så varierande! Jag uppskattar särskilt det möte som sker mellan teoretisk kunskap och verklighet när studenter träffar patienter under sin verksamhetsförlagda utbildning. Det är väldigt spännande att följa studenternas utveckling på nära håll. De förbereds och undervisas i Kliniskt träningscenter (KTC) för att sedan testa sina kunskaper i olika vårdverksamheter. Därefter kommer de tillbaka och blir examinerade.

Vilka är utmaningarna?

– Nu under pandemin har vi mött helt nya utmaningar. Verksamhetsförlagd utbildning är en stor och viktig del av utbildningen till sjuksköterska. Men hur kan praktisk kunskap förmedlas med hög kvalitet när sjukvården är tungt belastad av en pandemi? Att bedriva undervisning vid Kliniskt träningscentrum har också varit en utmaning då vi måste förhålla oss till rekommendationer om avstånd och mindre grupper.

Hur har ni jobbat med dessa utmaningar?

– Under våren 2020 bildade programansvarig, VFU-samordnare och jag själv snabbt en grupp där vi hade avstämningar en gång per dag. Det bildades också forum med täta avstämningar med Region Stockholm och andra lärosäten med sjuksköterskeutbildning.
– I april 2020 kom sedan beskedet att den verksamhetsförlagda utbildningen för våra termin 3-studenter skulle stoppas. Studenter som hade förberett sig för att göra VFU vid Karolinska under sju veckor.

Vad hände då?

– Tack vare en omjustering där teoretiska moduler kunde ersätta den planerade VFU:n, behövde studenterna inte pausa sin utbildning. Det har varit en hel del logistik, men tack vare gemensamma krafttag har studenterna fått möjlighet att göra sin VFU längre fram i en annan verksamhet.

Vad har pandemin inneburit för dig i ditt dagliga arbete?

– Vi medarbetare har fått visa på flexibilitet genom att arbeta över gränserna och stötta upp i andra moduler än de vi normalt arbetar i. Jag har mött fantastiska handledare i verksamheten som jobbat hårt och genomfört ett fantastiskt arbete för våra studenter.

 

”Det bästa är att få bidra till studenternas kommande yrkesroll som professionell – men också stolt och trygg – sjuksköterska”

 

Hur kan en vanlig dag se ut för dig?

– Mina dagar är väldigt varierande. Det kan vara undervisning för cirka 100 studenter, möten med kollegor, planering vid datorn, arbete i vår lärplattform Canvas, undervisning i Kliniskt träningscentrum, examinationer och målseminarium med studenter under deras VFU. Det kan även vara mittbedömning av studenter under deras VFU, handlingsplaner som ska skrivas och återkopplas till studenter och handledare samt samtal, mejlkontakt och stöttning av handledare.

Vad är det bästa med att arbeta vid just Röda Korsets Högskola?

– Att få vara och bidra till att våra studenter får med sig de rätta verktygen i sin kommande yrkesroll som professionell – men också stolt och trygg – sjuksköterska. Jag uppskattar också vårt samarbete med Svenska Röda Korset och ser fram emot ännu större samverkan i framtiden.

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del av utbildningen till sjuksköterska. VFU utgörs av kurser där utbildningen är förlagd till olika kliniska verksamheter inom öppen och sluten hälso- och sjukvård eller omsorg. Under handledning ska studenterna få praktisk färdighetsträning och möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper. Vid Röda Korsets Högskola utgör verksamhetsintegrerat lärande där VFU ingår en tredjedel av utbildningen.

På Kliniskt träningscentrum, KTC, kan sjuksköterskestudenter enskilt eller i team, vidareutveckla sina kliniska färdigheter för det arbete de utför i vardagen i en verklighetstrogen miljö utan patienter. Syftet är att tillhandahålla kunskap och träning som ger trygghet och ökad patient- och personalsäkerhet.