Våra profilområden

Röda Korsets Högskola är ett hälsovetenskapligt lärosäte som i Färdplan 2017-2020 antagit tre ledord under perioden: kraftsamling, kvalitet och globalitet. I samband med det har definitioner tagits fram avseende högskolans profilområden global hälsa och global omvårdnad.

”Definitionerna i global hälsa och global omvårdnad som antagits kraftsamlar kring det som traditionsenligt är våra styrkeområden. Det känns som ett viktigt steg i högskolans utveckling och tydliggör vår profil och inriktning gällande både samverkan, forskning och utbildning” säger högskolans dekaner för forskning och utbildning, Eva von Strauss och Marja Schuster.

Global Hälsa:

Global hälsa är ett tvärvetenskapligt område för ett brett spektrum av evidensbaserad praktik och forskning som avhandlar de hälsofrågor som har potential att överskrida nationella, statliga och geografiska gränser. Det primära målet för global hälsa är jämlikhet i samt förbättring av hälsa hos människor, grupper och befolkningar världen över. Global hälsa karaktäriseras av multidisciplinära och tvärvetenskapliga ansatser och metoder i vilka hälsa beaktas i individ-, befolknings- och miljöperspektiv.

Global Omvårdnad:

Global omvårdnad handlar om att utveckla kunskaper om hälsa, omvårdnad, personer, lidande och ekologi i lokal och global kontext. Profilområdet karaktäriseras av befrämjande, aktivism och hållbar utveckling. Detta innebär ett aktivt användande av kunskaper och metoder som inkluderar normmedvetna förhållningssätt för att motverka ojämlikhet och social orättvisa. Ytterst syftar kunskaper i global omvårdnad till att lindra lidande, värna mänsklig värdighet och bidra till hälsa för nuvarande och kommande generationer.

Referenser Global Hälsa

Koplan, J. P., Bond, T. C., Merson, M. H., Reddy, K. S., Rodriguez, M. H., Sewankambo, N. K., & Wasserheit, J. N. (2009). Towards a common definition of global health. The Lancet, 373(9679), 1993-1995.

Fried, L. P., Bentley, M. E., Buekens, P., Burke, D. S., Frenk, J. J., Klag, M. J., & Spencer, H. C. (2010). Global health is public health. The Lancet, 375(9714), 535-537.

Cernerud, L., Arnesson, H., Kugelberg, S., Paulsson, G., Brodin, H., Olsson, M. C., & Ainestrand, D. (2009). Folkhälsovetenskap-arbetet med ämnets definition. Socialmedicinsk tidskrift, 86(1), 7-10.

Referenser Global Omvårdnad

Garner, B L., Metcalfe, S E., & Hallyburton, A. (2009). International collaboration: A concept model to engage nursing leaders and promote global nursing education partnership. Nurse Education in Practice, 9, 102-108.

Grootjans, J., & Newman, S. (2013). The relevance of globalization to nursing: a concept analysis. International Nursing Review, 60, 78-85.

Röda Korsets Högskola. Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. 2015-04-22.

Svenska Röda Korset. (2017). Om oss. Hämtad 26 mars, 2017 från Svenska Röda Korset, http://www.redcross.se/om-oss2/

Svenska Röda Korset. (2017). Våra värderingar. Hämtad 26 mars, 2017 från Svenska Röda Korset, http://www.redcross.se/om-oss2/vara-varderingar/,

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Reviderad 2016. Hämtad från Svensk sjuksköterskeförening 14 mars, 2017, https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf

Wilson, L., Costa Mendes, I A., Klopper, H., Catrambone, C., Maaitah, R., Norton M E., Hill, M. (2016). Global Health and Global Nursing: proposed definitions from the Global Advisory Panel on the Future of Nursing. Journal of Advanced Nursing, 72(7), 1529-1540.