Jämställdhet- och jämlikhet

Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet bedrivs i en process där både personal och studenter deltar.

Varje anställd och student har ett eget ansvar för att i det vardagliga mötet med kollegor och studenter, behandla var och en med respekt samt att främja en trygg och fördomsfri arbets- och studieplats. Vi vill att vår högskola ska vara en inkluderande högskola med ett gott studieklimat, fritt från diskriminering och trakasserier. 

Vi vill främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etniskt tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder, respektive förebygga trakasserier enligt diskrimineringslagen (2008:567) för medarbetare, studenter och sökande.