Frivillighetens arena: Frivilligas erfarenheter av mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet

I forskningssamarbete mellan Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset har en forskningsrapport med titeln Frivillighetens arena - frivilligas erfarenheter av mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet författats. Ta del av sammanfattning och forskningsrapporten som helhet nedan.

Sammanfattning

Bakgrund I mitten på 2010-talet befann sig runt 65 miljoner människor på flykt runt om i världen på grund av krig, katastrofer och väpnade konflikter. Många människor flydde för sina liv och sökte skydd och fristad i Europa och Sverige. På lokal nivå anlitades ofta rödakorskretsar i det humanitära bemötandet och omhändertagandet av dessa människor. Delvis var detta en ny situation och erfarenhet för frivilligarbetare. Syfte Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser. Metod Data har samlats in via fokusgruppsintervjuer i tre olika kretsar i Mellansverige. Intervjuerna genomfördes på tre olika nivåer i varje krets, med frivilliga, frivilligledare och kretsstyrelse. Resultat De transkriberade intervjuerna analyserades tematiskt och följande teman identifierades; Erfarenheter från flyktingströmmen 2015, Kärnan i frivilligt arbete inom Svenska Röda Korset, Förvalta och bevara, men också tänka nytt, Tredje sektorns betydelse och frivillighet under ansvar, Tankar framåt och fortsatt arbete i rödakorskretsarna. Slutsatser och framåtblickar Några paradoxer och framtida utmaningar identifierades. Utmaningarna tycks ligga i att kunna överbrygga och tänka ”både och” i stället för ”antingen eller” vad gäller frivilligas traditionella villkor i relation till vad som kan utvecklas, i en tid där frivilligverksamhet kommer att få en alltmer betydande roll i det svenska samhället.

Nyckelord Röda Korset, frivilliga, frivillighet, lokal, global, migration, global omvårdnad

Forskningsrapporten: http://rkh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1318479&dswid=6296

Vid frågor vänligen kontakta jessica.holmgren@rkh.se docent i omvårdnad vid Hälsovetenskapliga Institutionen, Röda Korsets Högskola.