Barnperspektiv finns men fokus på den vuxne patienten dominerar visar studie

Barnkonventionen omfattar barnets mänskliga rättigheter och lyfter fram barnet som rättighetsbärare och som social aktör. Inom svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning lyfts barnets rättigheter som anhörig till information, råd och stöd. En studie av avdelningen Hälsa och vård inom Svenska Röda Korset visar att barnrättsarbetet behöver bli mer heltäckande och att fokus på den vuxne patienten fortfarande dominerar.

– Hur barnperspektivet ser ut vittnar om vuxenvärldens barnsyn liksom dess förmåga att förstå och ta in barnets perspektiv. Syftet med rapporten ”Barn- och barnrättsperspektivet inom avdelning Hälsa och vård, Svenska Röda Korset” har varit att skildra barnperspektivet inom avdelningen Hälsa och vård vid Svenska Röda Korset samt att ge en bild av hur arbetet inom berörda verksamheter svarar mot barnets rättigheter, förklarar Anna Stålberg Fil.dr., lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola och huvudförfattare till rapporten.

Förståelse, bemötande och miljö

Data har samlats in genom en enkätundersökning till medarbetarna inom avdelningen liksom genom intervjuer med representanter för olika yrkesfunktioner i verksamheterna. Förståelse för barnets behov och rättigheter, vikten av bemötandet av barnet, att anpassa miljön utifrån barnet liksom att tillvarata barnets perspektiv nämndes som viktiga delar inom barnperspektivet.

Trots fokus på barnets perspektiv framgick att det finns brister och utbildningsnivån gällande barnets rättigheter var låg. Barnperspektivet framkommer i arbetet men genomsyrar inte verksamheterna utan fokus på den vuxna patienten dominerar.

Barn- och barnrättsperspektivet behöver vara levande

– Rapporten är en nulägesrapport, men vi får inte slå oss till ro med den kunskapen vi har fått nu. Barnkonventionen har varit lag i Sverige i ett år nu och konventionens genomslag i form av lag har ännu inte hunnit visa några omfattande resultat. Barn- och barnrättsperspektivet behöver vara levande och ständigt finnas närvarande hos vuxna som arbetar med barn. Arbetet med att sätta barnet i centrum och beakta barnets bästa kommer alltid att vara en viktig förutsättning för att kunna efterleva barnets rättigheter liksom att beakta barnperspektivet, säger Anna Stålberg.

Mer information

Kontakt

Anna Stålberg, fil.dr., lektor i omvårdnad, barnsjuksköterska vid Röda Korsets Högskola, e-post: anna.stalberg@rkh.se, tel. 08-587 516 74

 

Foto: Bild från Röda Korsets mediabank