HemNyheterUtdelning av stipendium vid examenshögtiden

Utdelning av stipendium vid examenshögtiden

Jessica Fouse och Miamaria Slåttermark samt Joel Ensjö och Jenny Sundblad i termin 6, har den 12 januari tilldelats stipendium för sina examensarbeten vid examenshögtiden. Detta sker i samarbete mellan Röda Korsets Högskola och Röda Korsets Sjuksköterskeförening. Föreningens Christina Teiner delade ut stipendierna.

Jessica Fouse och Miamaria Slåttermarks examensarbete har följande titel:

Språkbarriärer och användandet av tolk i mötet med patienter. En allmän litteraturöversikt om vårdpersonalens upplevelser

Language barriers and the use of interpreter when meeting patients. A literature review of healthcare staffs’ experiences

Ta del av examensarbetet här

Joel Ensjö och Jenny Sundblads examensarbete har följande titel:

Ska du inte bli läkare istället? - En intervjustudie med manliga sjuksköterskestudenter

Shouldn´t you become a doctor instead? - An interview study with male nursing students

Ta del av examensarbetet här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1117337/FULLTEXT01.pdf