HemNyheterUKÄ:s kvalitetsgranskning av specialistutbildningarna

UKÄ:s kvalitetsgranskning av specialistutbildningarna

Idag publicerar Universitetskanslersämbetet resultatet av kvalitetsgranskningen av landets specialistsjuksköterskeutbildningar. Av rapporten framgår att våra utbildningar håller hög kvalitet.

Vår specialistutbildning med inriktning anestesisjukvård får hög kvalitet på alla mål medan inriktningarna operationssjukvård och intensivvård får bristande kvalitet på ett av sex mål.

Magisterexamen i omvårdnad får hög kvalitet.

- Högskolan arbetar ständigt med att förbättra och utveckla specialistutbildningarna i samarbete med vårdverksamheterna. Granskningsprocessen med sin genomlysning av utbildningarna bidrar med viktiga lärdomar när det gäller att identifiera förbättringsområden, säger Marja Schuster, Studierektor för utbildning på avancerad nivå.

Läs mer på Universitetskanslersämbetets hemsida.