HemNyheterNy publikation Hanna Lachmann och medarbetare

Ny publikation Hanna Lachmann och medarbetare

Stress among medical students during clinical courses: a longitudinal study using contextual activity sampling system (Published https://www.ijme.net/ 02/04/2019)

Studiens syfte: var att fördjupa förståelsen för läkarstudenter upplevelse, av stress och andra akademiska känslor relaterade till deras professionella utveckling vilka definierats med CanMEDS-ramverket.

Metod: Nittioåtta läkarstudenter deltog i denna longitudinella kohortstudie varav 74 slutförde.

Datainsamlingen pågick under tre (sex, sju & åtta) av utbildningens elva terminer. Data samlades via Contextual activity sampling system (CASS) metodologin, frågeformulär, bestående av 21 frågor, skickades till deltagarna var tredje vecka via mobil datateknologi. Studenterna hade verksamhetsförlagd utbildning (VFU) termin sex och åtta och termin sju hade de vetenskapligt projektarbete. Studenterna Med hjälp av Lickertsakala, sju punkter (sju = maximal upplevelse) fick de skatta upplevd känsla. Analysen genomfördes, med linjär mixedmodellregression, för att studera sambandet mellan stress över tid relaterat till sociodemografi, lärandeaktiviteter och CanMEDS roller.

Resultat: Deltagarna besvarade tillsammans totalt 1390 enkäter. Upplevd stressnivån var. Studenterna skattade sin upplevelse av stress till som högst till 3,6 under termin sju, deras vetenskapliga projekttermin. Lärande aktiviteter relaterades av studenterna till "Communicator", "Collaborator," "Scholar,", "Manager" och "Professional" var de som visade högst association till stress, när "Scholar" angavs ökade upplevelsen av stress med 0,5 poäng (t (1339) = 3,91, p <0,001). En minskad stressnivån sågs kopplat till rollen "Health Advocate" på 0,39 poäng (t (1338) = - 2,15, p = 0,03). Ingen koppling identifierades mellan upplevd stress och demografiska faktorer som exempelvis kön eller ålder.

Slutsatser: Det identifierades en koppling mellan olika lärandeaktiviteter CanMEDS Roller och känslor av stress. CASS-metoden visade sig vara användbar för datainsamling av upplevelser relaterat till lärandes och kan stimulera till utveckling av utbildning genom att kursaktiviteter som kopplas till upplevd stress kan identifieras.

Nyckelord: Läkarstudenter, stress, CanMEDS, Contextual Activity Sampling System (CASS)

Länk till artikeln: https://www.ijme.net/archive/10/stress-among-medical-students.pdf