HemNyheterNy publikation av Kent-Inge Perseius
perseius.kentinge-s

Ny publikation

Ny publikation av Kent-Inge Perseius och medarbetare publicerad i Nursing and Health Sciences

Enhancing adherence to infection control in Swedish community care: Factors of importance

Studien undersökte hur medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård (n=268) skattade vikten av olika faktorer kopplade till personalens följsamhet till hygienrutiner. De fick också skatta hur lätt eller svårt de ansåg det vara att förändra faktorn i fråga. 

Datainsamling skedde genom en webbaserad enkät konstruerad av författarna som bygger på tidigare forskning från sjukhusmiljöer och ”Theory of planned behaviour”. De viktigaste faktorerna ansågs vara: ”kunskap”, ”uppmuntran från ledningen”, ”tillgång och tillgänglighet till material och utrustning”, ”intresse bland personal”, ”påverkan av kollegor” och ”arbetsbelastning”. Inflytande från patienter och närstående skattades lägst. När det gäller förändring ansågs ”kunskap” samt ”tillgång och tillgänglighet till material och utrustning” vara lättast att förändra, medan ”intresse bland personal”, ”påverkan av kollegor” och ”arbetsbelastning” ansågs vara svårast att förändra.

Då vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan globalt sett och det ofta är samhällets mest såbara grupper som drabbas, är det angeläget med interventioner på området, inte minst inom hemsjukvård. Resultaten av studien torde kunna användas som underlag för att skapa sådana interventioner.

Läs mer

Lindh M, Holmström IK, Perseius KI & Windahl J (2015) Enhancing adherence to infection control in Swedish community care: Factors of importance. Nursing and Health Sciences, Dec 28. doi: 10.1111/nhs.12260. [Epub ahead of print].