HemNyheterNy publikation av Catarina Nahlén Bose
nahlenbose_catarina

Ny publikation

Ny forskning av Catarina Nahlén Bose och medarbetare publicerad i tidskriften European Journal of Cardiovascular Nursing

Evaluation of a Coping Effectiveness Training intervention in patients with chronic heart failure - a randomized controlled trial

Patienter med hjärtsvikt har en försämrad livskvalitet och förekomsten av ångest och depression är hög vilket leder till en ökad risk för död och återinläggning på sjukhus. Trots detta uppmärksammas sällan psykosociala aspekter och de får följaktligen ingen vård och behandling för detta. I denna studie utvärderades ett psykosocialt stödprogram för patienter med hjärtsvikt i syfte att öka deras emotionella välbefinnande, livskvalitet samt minska återinläggning på sjukhus. Deltagarna randomiserades till interventionsgrupp eller kontrollgrupp. Patientrapporterade data fylldes i av deltagarna före intervention och under en uppföljningsperiod på ett år.

Resultatet visar att de deltagarna som genomgick det psykosociala stödprogrammet hade ökat sin känsla av kontroll över sjukdomen jämfört med de deltagare som var i kontrollgruppen. Interventionen hade dock inte signifikant ökat det emotionella välbefinnandet, livskvalitet eller minskat återinläggning på sjukhus, men deltagarna i interventionen hade bättre värden än de i kontrollgruppen. Studien fann dock att om deltagare med kliniska nivåer av ångest och depression exkluderades så hade den negativa sinnesstämningen minskat signifikant hos interventionsgruppen.

Då det idag saknas evidens för att implementera ett psykosocialt stödprogram för patienter med hjärtsvikt är det av vikt att fortsatt forskning bedrivs inom detta område. Resultatet i denna studie ger en grund för fortsatt forskning i större studier för att få mer evidens kring psykosociala interventioner hos patienter med hjärtsvikt.

Läs mer:

Nahlén Bose C, Persson H, Björling G, Ljunggren G, Elfström ML, Saboonchi F. Evaluation of a Coping Effectiveness Training intervention in patients with chronic heart failure - a randomized controlled trial. Eur J Cardiovasc Nurs, 2016, Jan 5 [E-pub ahead of print] doi: 10.1177/1474515115625033

http://cnu.sagepub.com/content/early/2016/01/05/1474515115625033.abstract