HemNyheterNy publikation av Catarina Nahlén Bose
nahlenbose_catarina

Ny publikation

Ny forskning av Catarina Nahlén Bose och medarbetare publicerad i tidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences

Patterns and the mediating role of avoidant coping style and illness perception on anxiety and depression in patients with chronic heart failure

Tidigare forskning har visat att undvikande coping (d.v.s. förneka, ägna sig åt distraherande aktiviteter för att slippa tänka på sin situation samt använda alkohol och/eller droger) och en negativ uppfattning om sin sjukdom har en ogynnsam inverkan på det emotionella välbefinnandet hos personer med hjärtsvikt. Det är dock oklart hur mönstret och den överförande (medierande) effekten mellan dessa variabler ter sig.

I studien analyserade två uppställda hypotetiska modeller av medierande effekt av coping och sjukdomsuppfattning på depression och ångest. Självskattningsformulär som mäter copingstrategier, ångest och depression samt sjukdomsuppfattning fylldes i av 103 patienter diagnostiserade med hjärtsvikt.

Resultatet visar att högre användning av undvikande coping ökar ångest och depression via en direkt effekt. Resultatet visar även att undvikande coping påverkar en mer negativ syn på sjukdomen, med en högre uppfattad sjukdomsbörda och minskad kontroll över sjukdomen som i sin tur också ökar ångest och depression.

Studien bidrar med att klargöra mönster där undvikande copings negativa effekt på ångest och depression delvis går via en mer malign sjukdomsuppfattning. Studien belyser viktiga variabler att beakta, såsom undvikande coping, känsla av kontroll och sjukdomsbörda, när man utformar en psykosocial stödintervention till patienter med hjärtsvikt.

Läs mer:

Nahlén Bose C, Elfström ML, Björling G, Persson H, Saboonchi F. Patterns and the mediating role of avoidant coping style and illness perception on anxiety and depression in patients with chronic heart failure. Scand J Caring Sci, 2016, Jan 13 [E-pub ahead of print] doi: 10.1111/scs.12297