HemNyheterGlobala profilområden antagna

Globala profilområden antagna

Inom ramen för högskolans hälsovetenskapliga utveckling med global profil har definitioner för profilområdena global hälsa och global omvårdnad antagits. Dessa lyder enligt följande:

Global Hälsa:

”Global Hälsa är ett tvärvetenskapligt område för ett brett spektrum av evidensbaserad praktik och forskning som avhandlar de hälsofrågor som har potential att överskrida nationella, statliga och geografiska gränser. Det primära målet för global hälsa är jämlikhet i samt förbättring av hälsa hos människor, grupper och befolkningar världen över. Global hälsa karaktäriseras av multidisciplinära och tvärvetenskapliga ansatser och metoder i vilka hälsa beaktas i individ-, befolknings- och miljöperspektiv.”

Global Omvårdnad:

”Global omvårdnad handlar om att utveckla kunskaper om hälsa, omvårdnad, personer, lidande och ekologi i lokal och global kontext. Profilområdet karaktäriseras av befrämjande, aktivism och hållbar utveckling. Detta innebär ett aktivt användande av kunskaper och metoder som inkluderar normmedvetna förhållningssätt för att motverka ojämlikhet och social orättvisa. Ytterst syftar kunskaper i Global omvårdnad till att lindra lidande, värna mänsklig värdighet och bidra till hälsa för nuvarande och kommande generationer.” 

Definitionerna i global hälsa och global omvårdnad som antagits kraftsamlar kring det som traditionsenligt är våra styrkeområden. Det känns som ett viktigt steg i högskolans utveckling och tydliggör vår profil och inriktning gällande både samverkan, forskning och utbildning säger högskolans dekaner för forskning och utbildning, Eva von Strauss och Marja Schuster.

För vidare information se;
http://www.rkh.se/bli-student/vara-amnesomraden/folkhalsovetenskap/

http://www.rkh.se/bli-student/vara-amnesomraden/omvardnad/