HemNyheterGlobal omvårdnad – teori och förhållningssätt för framtidens sjuksköterskor

Global omvårdnad – teori och förhållningssätt för framtidens sjuksköterskor

Röda Korsets Högskola utvecklar och implementerar profilområdet global omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen

Abstrakt

I takt med globaliseringen och demografiska förändringar i Sverige, behöver blivande sjuksköterskor behärska global omvårdnad som är baserad på relevanta kunskaper och färdigheter. Som ett bidrag till den globala omvårdnadsdiskursen, syftar föreliggande artikel till att beskriva den process som har genomförts i utvecklandet och implementeringen av ett globalt omvårdnadsperspektiv och en ny utbildningsplan gällande Röda Korsets Högskolas sjuksköterskeutbildning. En omfattande utbildningsförändringsprocess genomfördes, riktad både till kollegiet och studenter i form av olika akademiska aktiviteter. Den nya utbildningsplanen utvärderades på ett positivt sätt av studenter och en definition av global omvårdnad spreds i kollegiet. Sjuksköterskestudenter vid Röda Korsets Högskola, uppmuntras till att stå upp för utsatta personer som är i behov av hälso- och sjukvård samt att motverka ojämlikheter och sociala orättvisor på ett långsiktigt och hållbart sätt. Ett globalt omvårdnadsperspektiv förs fram som nödvändigt, i utbildningen av blivande sjuksköterskor för att kunna möta morgondagens omvårdnadsbehov.

Nyckelord: definition av global omvårdnad, globalt omvårdnadsperspektiv, globalisering, sjuksköterskeutbildning

Abstract

Alongside a globalized world and a demographic shift in Sweden, future nurses must provide globally significant nursing care based on relevant knowledges and skills. To contribute to the global nursing discourse, this article aims to describe the process undertaken in developing and implementing a global nursing approach and curriculum in the Swedish Red Cross undergraduate nursing program. A comprehensive process of educational change was carried out, targeting both faculty and students with various academic activities. The new global-oriented curriculum was evaluated positively by nursing students, and a definition of global nursing was disseminated among educators. Nursing students at the Swedish Red Cross University College are now encouraged to advocate for vulnerable persons in need of healthcare services and to counteract inequalities and social injustice in sustainable ways. It is suggested that a global nursing framework is what is required when educating nurses to meet tomorrow’s nursing care needs.

Keywords: definition of global nursing, global nursing framework, globalization, undergraduate nursing program

Ta del av artikeln som helhet: http://journals.sagepub.com/eprint/qPZhDQwsXqRbdHgyWMcp/full

För mer information, vänligen kontakta ämnesansvarig för omvårdnad Jessica Holmgren, jessica.holmgren@rkh.se