HemNyheterDisputation: Jessica Holmgren

Disputation: Jessica Holmgren

Pressmeddelande

Att vara anhörig och delaktig vid kommunala äldreboenden – pedagogiska, professionella och omvårdnadsmässiga utmaningar i en modern svensk äldreomsorg

Delaktighetsbegreppet har blivit alltmer aktuellt i samhällsdebatten i stort, och också inom den vårdvetenskapliga disciplinen. Detta begrepp är något som doktorand Jessica Holmgren, har studerat närmare inom ramen för sin doktorsavhandling, som hon försvarar den 26 maj vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.

-Ur genusperspektiv har det visat sig att anhöriga främst betraktas som ”besökare”, vilket är kopplat till anhöriga både som män och kvinnor men också till en traditionell arbetsdelning. Att vara ”besökare” verkar villkora anhörigas delaktighet, på så sätt att det bestämmer på vilket sätt och i vilken utsträckning anhöriga kan och förväntas engagera sig i sina äldre familjemedlemmar vid äldreboenden.

-Avhandlingen visar också att föreställningar kring anhörigas delaktighet vid äldreboenden, tycks bygga på en familjeretorik. Detta innebär bland annat att anhöriga som representanter för den ”gamla familjen”, förväntas och uppmuntras att överlämna vårdansvaret till den ”nya familjen”, vårdpersonalen i detta fall. Något som många gånger är komplext och svårt för anhöriga, som har haft vårdansvaret tidigare för sina äldre familjemedlemmar.

-Slutligen visar avhandlingen att anhöriga upplever att de befinner sig i något som Jessica Holmgren beskriver som ett ”mellanförskap”. Detta innebär att de befinner sig i en position, mellan olika förväntningar från äldreboenden som institutioner, de äldre familjemedlemmarna och vårdpersonalen som anhöriga kommer i kontakt med.

Jessica Holmgren menar att det handlar om att uppmärksamma en perifer grupp i samhället, såsom anhöriga, varav flera kan uppfatta sig som utsatta och sårbara. Avhandlingens resultat skulle kunna bidra till ett ”möjligheternas projekt”, med hänsyn till anhöriga med fokus på delaktighet. Detta med utgångspunkt i avhandlingen, vars bidrag är att delaktighet vid äldreboende handlar om lärande, ansvar och känslor. Viktiga aspekter som skulle kunna lyftas och implementeras i form av pedagogiskt, professionellt och omvårdnadsmässigt förändringsarbete i en modern svensk äldreomsorg.

Länk till doktorsavhandlingen: Holmgren, J. (2015). Conditions for relatives’ involvement in nursing homes. ISBN: 978-91-7549-872-0 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jessica Holmgren, leg. sjuksköterska, doktorand och adjunkt vid Avdelningen för Vård och Omvårdnad, Röda Korsets Högskola

jessica.holmgren@rkh.se