HemNyheterAstrid Janzon scholarship award
Human Rights and Health

Astrid Janzon scholarship award - Fredrika Sundberg

Fredrika Sundberg är leg. sjuksköterska och har en specialistutbildning i intensivvård. Hon har de senaste åren arbetat på IVA vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Sedan februari i år är hon anställd vid Högskolan i Borås, där hon parallellt med att undervisa i specialistsjuksköterskeprogrammet inom intensivvård genomför forskningsprojektet ”Evidensbaserad design inom intensivvård – en vårdande och säker miljö?”. Syftet är att undersöka hur ett intensivvårdsrum som inretts enligt principer för evidensbaserad design påverkar säkerhet, välbefinnande och funktionalitet för de som vistas där; patienter, närstående och personal. Forskarstudierna bedrivs vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Jönköping University, där hon blev inskriven doktorand i juni 2015.

Vårdmiljö kan både främja hälsa och välbehag samt skapa vårdrelaterade skador. Kritiskt sjuka patienter, med livshotande tillstånd vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA). De är redan sårbara och har tyvärr stor risk för att drabbas av vårdskador. Vårdmiljön på IVA är bevisad att ha fysiologiska effekter för patienterna vilket kan försämra de redan kritiskt sjuka patienternas status. Larm från den tekniska apparaturen i form av ljud och ljus stör patienterna, deras närstående samt personal dygnet runt. Den teknologiska utvecklingen har gjort enorma framsteg de senaste årtionden, men designen av intensivvårdsavdelningar har inte utvecklats i samma fart. Evidensbaserad design (EBD) har utvecklats som ett nytt forskningsområde, med fokus på arkitekturens betydelse för vårdmiljön. EBD är ett koncept där kunskap från olika forskningsfält integreras i vård- och hälsobyggnader.

Ett forskningsteam vid Högskolan i Borås har arbetat fram ett interventionsrum, där ett tvåbäddsrum har renoverats enligt principerna för Evidensbaserad design. Rummet har ljudabsorbenter, nytt golv och ett cirkadiskt ljussystem som följer dygnsljuset med gryning och skymning. Den medicintekniska utrustningen har placerats synlig för patienterna och inte som det brukar, vara dold bakom patienternas huvud. Väggarna är målade i lugna, varma färger, det är inrett med ekologiska textilier och inredning. På uteplatsen som är belägen precis utanför fönstret finns det möbler och blommor efter säsong som är tillgänglig för patienter och deras närstående. Det finns ett kontrollrum i projektet som är identiskt med hur interventionsrummet var designat tidigare.

Forskningsprojektet är viktigt för framtida planering och utformning av intensivvårdsrum. Prognosen är att antalet vårdplatser inom intensivvård behöver ökas då människor lever allt längre och det görs medicinska framsteg som gör att fler diagnoser kan behandlas. Därför är det viktigt att denna kunskap kan kunna ligga till grund då intensivvårdsavdelningar ska renoveras eller vid nybyggnation. Resultaten kan implementeras för att ge patienter och deras närstående en vårdande och säker miljö samt att personal kan få en bra, säker och attraktiv arbetsmiljö. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan denna forskning leda till kortare vårdtider, kortare rehabilitering och därmed få människor tillbaka till arbetet fortare. Men allra viktigast för den individuella patienten, kan det betyda ett minskat sjukdoms- och vårdlidande.

Efter disputation önskar Fredrika kunna ägna tid åt att försöka få till ett närmare samarbete mellan kliniska och akademiska verksamheter.