HemKontakterVanna Nordling

Foto Vanna Nordling

Vanna Nordling

Forskare
vanna.nordling@rkh.se

Jag disputerade i socialt arbete år 2017 med avhandlingen Destabilising Citizenship Practices? Social Work and Undocumented Migrants in Sweden (Socialhögskolan, Lunds Universitet). Fokus i studien låg på socialarbetare som kom i kontakt med personer som blivit papperslösa och hur dessa socialarbetare hanterade ett ansvar som ibland hamnade utanför organisationens formella ramar. Mina forskningsintressen rör i stora drag migration, sociala rättigheter och socialt förändringsarbete. Jag undervisar även på Socionomprogrammet på Malmö Universitet.

Jag arbetar för närvarande med ett projekt inom forskningsmiljön Hälsofrämjande interventioner och resiliens på Röda Korsets högskola, inom forskargruppen ESM – Etableringsinsatser för socialt deltagande och mental ohälsa bland nyanlända. Projektet, Föräldraskap och föräldraskapsstöd till familjer som flytt till ett annat land, är uppdelat i två litteraturöversikter och finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Mina publikationer i LUP:

https://lup.lub.lu.se/search/publication?q=%22vanna%22%20and%20%22nordling%22