HemKontakterHenrik Eriksson

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson

Professor i Omvårdnad
+46 (0)8 587 516 70
henrik.eriksson@rkh.se

Jag är professor i omvårdnad och som sådan undervisar och forskar jag i ämnet vid högskolan. Jag har också ett uppdrag som vicedekan för forskning och är ledamot i både forsknings- och utbildningsnämnden vid högskolan.

Som professor i omvårdad genomför jag huvudsakligen studier av hur människor – till och från under livet – tar hand om, stödjer och hjälper varandra. Övergripande fokus för min forskargärning är vårdandets transitioner.  Att fokusera på transitioner innebär att intressera sig för olika processer som pågår under längre tidsperioder innehåller dimensioner av rörelse som inkluderar ett slut, övergångar och en ny början. I detta övergripande fokus ägnar jag mig åt tre områden; transitioner i genus, i digitalisering och i globalisering. Jag undersöker hur olika transitioner gällande dessa intersektionellt påverkar varandra samt vårdande i hem, samhälle och på institutioner. Med min expertis medverkar jag i ett flertal projekt vid högskolan. Just nu särskilt i projekten: ”Digital omvårdnad – studier i robotik och hälsoteknik, Psykisk hälsa, resiliens och socialt deltagande hos flyktingar i Sverige, samt Urbana förändringar i lansbyggsmiljö ur ungdomsperspektiv. I sistnämnda projekt undersöker vi ungdomars egna erfarenheter av miljö- och landsbyggsförändringar i tider av intensiv urbanisering, industrialisering och globalisering i Afrika och Sydamerika.  

Besök gärna projektsidan: ”Caring Monsters – The Research Project”  som ingår i projektet ”Digital omvårdnad – studier i robotik och hälsoteknik.

Jag är redaktör och medförfattare i sju olika böcker, varav den senaste är ”Vårdvetenskap och postmodernitet – en introduktion”. Jag har handlett sex doktorander fram till disputation varav tre som huvudhandledare.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)

English version: 

I am a professor in nursing and as such involved in teaching and research. I am also vice dean of research and member of both the Research and Education boards at the University College.

Overall emphasis for my research is to explore the ongoing changes in caring activities in places of everyday life and institutions due to transitions in gender, digitalization and globalization. My focus is to understand how these transitions reshapes the meaning and activities of caring. The aim of my research is therefore to provide comprehensive understanding of the current transitions, what they mean and entail for people in everyday life as well as for different professions. Furthermore the aim is to describe different difficulties regarding the intersecting transitions and provide suggestion on how they can be resolved. 

Focusing on transitions means to engage in different processes that is ongoing for longer periods of time and also contains dimensions of motions that includes an end, overlapping phases and a new beginning. From my expertise regarding these transitions and how they intersect I participate in a number of ongoing projects at the University College. Especially; The Nethno-Nursing project: understanding digital care, robotics and technology in Nursing, Mental health, resilience and social participation of refugees in Sweden and Rural Change Captured Through a Youthful Lens.

Please visit my project Website  ”Caring Monsters – The Research Project” a part of “The Nethno-Nursing project: understanding digital care, robotics and technology in Nursing”. 

To date I have authored or co-authored seven books as well as a wide range of refereed articles. I have supervised six Ph.D. students until earning their degree, three of them as main supervisor.

Link to my publications in DiVA data base

Kontakt