HemKontakterCatarina Nahlén Bose

nahlenbose_catarina

Catarina Nahlén Bose

Högskolelektor
+46 (0)8 587 516 20
catarina.nahlen.bose@rkh.se

Jag disputerade 2015 vid Karolinska Institutet med avhandlingen Coping and emotional well-being in patients with chronic heart failure. I avhandlingen undersöktes, via patientrapporterade data, hur copingstrategier, sjukdomsuppfattning och känsla av sammanhang kan påverka välbefinnandet hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Avhandlingen utvärderade även ett psykosocialt stödprogram, kallat Coping Effectiveness Training, för patienter med hjärtsvikt i en randomiserad kontrollerad studie. Vidare undersöktes även en mätmodell för att mäta copingstrategier hos patienter med hjärtsvikt. Avhandlingen bidrar med att belysa viktiga aspekter som behöver tas hänsyn till när man utformar psykosociala stödinterventioner så att det kan ske på ett mer systematiskt sätt än vad som görs idag. Avhandlingen ger också en grund för forskning i större studier för att få mer evidens kring psykosociala interventioner hos patienter med hjärtsvikt.

Mitt forskningsintresse är interventioner som möjliggör ett psykosocialt välbefinnande för personer med kronisk hjärtsjukdom. Jag är även intresserad av metodutveckling. Som datainsamlingsmetod har jag huvudsakligen använt patientrapporterade utfallsmått men jag är även intresserad av patientrapporterade erfarenheter. Min förhoppning är att genom forskning bygga evidens som möjliggör att hälsofrämjande interventioner kan implementeras i klinik för att förbättra livssituationen hos personer med kronisk hjärtsjukdom.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)