HemMedarbetarePersonalhandbokenTjänstledighet och permission

Tjänstledighet & permission

Rutin för beslut | Permission - Enskild angelägenhet | Ersättning för vård av närstående | Föräldraledighet | Ledighet för studier | Dokumentcenter

Som arbetstagare kan du ha rätt till tjänstledighet eller permission. Ledighet kan beviljas av flera skäl med helt eller delvis löneavdrag, samt i särskilda fall med full lön. Tjänstledigt för studier beviljas enligt "Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt denna lag har arbetstagare (som varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste 6 månaderna) som vill undergå utbildning, rätt till behövlig ledighet från sin anställning. Arbetsgivare har dock rätt till att uppskjuta ledighet till senare tid än vad arbetstagare har begärt. Vill arbetsgivare uppskjuta ledigheten ska besked om detta, samt anledning meddelas omgående till arbetstagare. 

Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledigt för att inneha anställning hos annan arbetsgivare. Varje inlämnad ansökan om tjänstledighet kommer att prövas individuellt och utifrån arbetsgivarens förutsättningar. En beviljad tjänstledighet är kopplad till det arbete som du sökt tjänstledighet för att pröva. Avbryter du denna anställning i förtid behöver du kontakta högskolan omgående.

Medarbetaren har ett ansvar att informera om man önskar avsluta sin anställning eller återgå i arbetet under tjänstledigheten där uppsägningstiden är den som gäller. Om man under sin tjänstledighet avser att avsluta sin anställning på RKH gäller samma uppsägningstid som om man inte har tjänstledigt.  Det innebär att för den som har tre månaders uppsägningstid ska uppsägning ske tre månader innan tjänstledighet upphör om man inte avser att gå tillbaka till RKH under sin uppsägningstid.

Rutin för beslut

Tjänstledighetsansökan lämnas till närmaste chef som fattar beslut. Ledighetsansökan ska lämnas senast 2 månader innan önskad ledighet. Beviljad tjänstledighet bevaras i original hos HR funktionen i personakten.

Permission - Enskild angelägenhet

Du kan om synnerliga skäl finns få tjänstledigt med bibehållen lön under sammanlagt maximalt 10 arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl skall anses nära anhörigs svåra sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. 

Ledighetsansökan görs på blankett "Ledighetsansökan" och lämnas för ställningstagande till närmaste chef. Vid beviljad tjänstledighet för ´"enskild angelägenhet" rapporterar du "EA-dagar" i lönesystemet AGDA.

Ersättning för vård av närstående

Om en svårt sjuk person vårdas av en närstående har vårdaren rätt till ersättning för vård av närstående. Ersättning betalas av Försäkringskassan med belopp motsvarande sjukpenning och kan utges som hel, halv eller fjärdedels ersättning (närståendepenning).

Med rätten till ersättning följer också rätten till ledighet. Du måste meddela din närmaste chef så snart som möjligt om tänkt ledighet. För att få ersättning måste anmälan om ledighet först ha gjorts till Försäkringskassan. Till ansökan skall ett särskilt läkarutlåtande för närståendepenning bifogas för att Försäkringskassan skall kunna pröva rätten till ersättning. Mer information finner du på: www.fk.se. Kopia på beslut om ersättning lämnas till HR enheten.

Föräldraledighet

Röda Korsets Högskola uppmuntrar varmt till att både pappor och mammor använder möjligheten att vara föräldralediga. Rätten till ledighet regleras i "Föräldraledighetslag (1995:584)" och rätten till föräldrapenning i "Lag (1962:381) om allmän försäkring". Därutöver finns information om föräldralön och tillfällig föräldrapenning i högskolans kollektivavtal.

Anmälan om föräldraledighet vill vi att du om möjligt lämnar in senast två månader innan ledigheten skall påbörjas. Anmälan gör du på ”Ledighetsansökan” som du lämnar till din närmaste chef. En nybliven pappa/partner har dessutom rätt till tio dagar med ersättning när ett barn föds.

Ledighet för studier

Rätt till ledighet för studier regleras i Studieledighetslagen (1974:981). Enligt den har du som vill genomgå utbildning rätt till behövlig ledighet vid Röda Korsets Högskola för utbildning. Detta förutsatt att du vid ledighetens början har varit anställd vid Röda Korsets Högskola de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Därtill gäller att du skall kunna precisera vilken kurs eller angiven utbildning den begärda ledigheten avser. Du bestämmer själv vilken utbildning du önskar gå, dvs. utbildningen behöver inte vara inom det egna arbetsområdet. Minst två månader före ledighetens början skall du underrätta din närmaste chef om att du vill nyttja din rätt till ledighet för studier. Detta gör du skriftligen på blanketten "Ledighetsansökan". Närmaste chef kan om din tjänstledighet skulle innebära stor olägenhet för verksamheten senarelägga Din tjänstledighet – information om detta skall du få snarast Du skall efter ledigheten, när Du återgår i arbetet, enligt lagen vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning som om du inte haft ledigt. Om du avbryter din utbildning har du rätt att återgå i arbete. Vid studieledighet kortare än 1 år underrättar du din chef senast två veckors i förväg, vid längre studieledighet måste underrättelse ske senast en månad i förväg.


Dokumentcentret