Sjukdom

Ersättning | Företagshälsovård | Rehabilitering Sjukanmälan & sjukfrånvaro | Sjukförsäkran | Vård av sjukt barnUtlandstjänstgöring och resa  | Dokumentcenter

Varje medarbetare har rätt till lön under sjukfrånvaro. Detta regleras i kollektivavtal samt lag om sjuklön.

Ersättning vid sjukskrivning

Karensdag

Den första dagen i sjukperioden, anmälningsdagen, är en karensdag. 
Karensdagen måste alltid vara en arbetsdag. Det går inte att byta ut karensdagen mot semester eller kompensationsledigt. Ett sjukavdrag på 100 % görs för karensdagen. 
Går du hem under arbetsdagen på grund av sjukdom får du avdrag för den del av dagen du är borta, dock avrundat per timme. Om du återinsjuknar inom fem dagar dras ingen ny karensdag.

Det finns ett allmänt högriskskydd som innebär att ingen skall behöva drabbas av mer än tio karensdagar per 12-månadersperiod. Du som är i riskzonen ansöker om högriskskydd hos Försäkringskassan.
Dag 2-14
Sjukavdrag görs med 20 %.
Dag 15-90
Från dag 15 beslutar Försäkringskassan om utbetalning av sjukpenning. 
Sjukpenning erhålls för alla kalenderdagar under sjukperioden, d.v.s. även för helgdagar och andra arbetsfria dagar.
Härutöver tillkommer avtalsenlig sjuklön från Röda Korsets Högskola.
 
Företagshälsovård

Högskolan har avtal med Feelgood som högskolans företagshälsovård. 
Alla anställda har rätt att söka kontakt med Feelgood vid arbetsrelaterad sjukdom. 
För mer information, se under rubrik "Hälso- & sjukvårdsförmåner.

Vaccinering

Om du med anledning av tjänsteresa behöver vaccinera dig så har högskolan avtal med Cityakutens Vaccination och Resemedicin. Cityakuten har en förteckning över högskolans personal och kommer således fakturera högskolan efter ditt besök. Inför din resa kan du själv ta kontakt med Cityakuten för tidsbokning: www.cityakuten.se

Ställningstagande till eventuell influensavaccinering på högskolans bekostnad görs årligen av rektor.

Adress till CityAkuten Vaccination & Resemedicin
Holländargatan 4
(1 tr upp vid Hötorget)
111 36 Stockholm

Rehabilitering

Som arbetsgivare ansvarar Röda Korsets Högskola enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom eller i anslutning till högskolan. 

Önskar du mer information om rehabiliteringsreglerna kan kontakta personalsamordnaren alternativt gå in på Försäkringskassans hemsida: www.fk.se

Sjukanmälan och sjukfrånvaro

En förutsättning för att sjuklön skall betalas ut är att du anmäler redan första sjukdagen. Anmälan gör du till HR och din närmaste chef. Om möjilgt bör du även informera andra personer som du vet berörs av din frånvaro. Din frånvaro behöver också läggas in i Agda vilket du själv gör vid kommande Agdarapportering.

Från och med den åttonde dagen i sjukperioden krävs läkarintyg. Behåll originalet och skicka kopian till HR strateg. Originalet behåller Du för att lämna till Försäkringskassan om din sjukskrivning skulle bli längre än 14 dagar.

Om Röda Korsets Högskola begär det skall du lämna läkarintyg från en tidigare dag. Röda Korsets Högskola kan också begära att intyget skall vara utfärdat av den läkare som Röda Korsets Högskola anvisar.

Efter 14 dagars sjukdom gör HR/Lön en sjukanmälan till Försäkringskassan.

Sjukförsäkran

Enligt sjuklönelagen är du skyldig att lämna en skriftlig försäkran till Röda Korsets Högskola om att du har varit sjuk. Dessutom skall du redogöra för i vilken omfattning som arbetsoförmågan har varit nedsatt på grund av sjukdom. Däremot behöver du inte uppge orsaken till sjukfrånvaron, d.v.s. vilken sjukdom det är fråga om.

Röda Korsets Högskola är inte skyldig att betala sjuklön innan sjukförsäkran eller motsvarande rapportering har lämnats.

I sjuklönelagen föreskrivs att personer som handhar sjuklönefrågor har tystnadsplikt när det gäller uppgifter i sjukintyg och sjukförsäkran om hälsotillstånd.

Vård av sjukt barn

Du anmäler vård av sjukt barn till din närmaste chef, HR och andra som eventuellt berörs av din frånvaro. I AGDA rapporterar du Vård av sjukt barn som avvikelse.  

Sjukdom vid utlandstjänstgöring eller resa

Röda Korsets Högskola har tecknat en tjänstereseförsäkring (Europeiska) som gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Läs mer under rubrikerna Försäkringar och Tjänsteresor och/eller ta kontakt med HR.


Dokumentcentret