Semester

SemesterrättSchablonsemester lärare | Ansökan om semester - administrativ personal | Sparad semesterSemesterlön och semesterersättning

Vid Röda Korsets Högskola tillämpas sammanfallande semester, vilket innebär att intjänandeåret sammanfaller med semesteråret / löpande kalenderår.

Semesterrätt
Semesterrätten varierar beroende på ålder enligt följande:
28 semesterdagar t.o.m. det semesterår arbetstagaren fyller 29 år
31 semesterdagar fr.o.m. det semesterår arbetstagaren fyller 30 år 
35 semesterdagar fr.o.m. det semesterår arbetstagaren fyller 40 år 

Schablonsemester för lärare, forskare och doktorander
Enligt kollektivavtal gäller schablonsemester för högskolans lärare, forskare och doktorander. Med schablonsemester menas att all semester läggs ut under studenternas ferier eller annan undervisningsfri tid. Således förläggs all semester sammanhängande under sommaren med början måndagen efter midsommardagen, om inte annat skriftligen överenskommits mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Förläggning av årets semester
Förläggning annan tid av årets semester än under sommaren kan ske efter ansökan hos närmaste chef på blankett ”Ledighetsansökan”, dock senast den 15 maj. 

Sparad semester
Arbetstagare som önskar nyttja sin rätt att spara semesterdagar, eller ta ut sparade semesterdagar ska skriftligen anmäla detta till arbetsgivaren senast den 15 maj aktuellt semesterår. För att göra en ansökan om undantag fyller du i blankett "Ansökan om undantag för schablonmässigt utlagd semester", som finns i Dokumentcentret. Blanketten lämnas till närmaste chef för godkännande och därefter till HR som för över underlaget till lönekontoret. Lönekontoret ser till att dessa läggs in i Agda och finns synliga på lönespecifikationen.

Uttag av sparade dagar kan göras även efter den 15 maj genom ovan ansökan. Vid godkänd ansökan tillser HR att det förs över till lönekontoret för utbetalning på nästkommande löneutbetalning.  

Antalet sparade semesterdagar framgår längst ner på lönespecifikationen och ska inte vid något tillfälle överstiga 30 dagar.   

Observera att medarbetare med schablonsemester inte vid något tillfälle ska lägga in sin semester själva i Agda.

För visstidsanställda lärare, forskare coh doktorander gäller samma regler som för Administrativ personal (se nedan). De semesterdagar som tjänas in behöver tas ut under anställningstiden.

Ansökan om semester - administrativ personal

Ansökan om semester för administrativ personal görs till respektive chef via Ledighetsansökan som finns i Dokumentcentret. Därtill lägger administrativ personal själv in sin godkända semester i lönesystemet Agda. Detta sker som en avvikelserapportering i efterhand.

Semesterlön och semesterersättning

Semesterlönen utgörs av den månadslön som är aktuell vid semesteruttaget plus semestertillägg för varje betald semesterdag (årets och sparad) som tas ut. Semestertillägget utgörs av 0,8 procent av arbetstagarens månadslön vid semesteruttaget per betald semesterdag. Semesterlön utbetalas efter den sysselsättningsgrad som gäller vid uttag av semester. Har arbetstagaren fått fler betalda semesterdagar än hon eller han blivit berättigad till under året ska för mycket utbetald semesterlön återbetalas. Anställning för viss tid som inte varar längre än tre månader berättigar inte till semesterledighet utan till semesterersättning.