Lön & förmåner

Förmåner | Lön och lönepolicyMedarbetarsamtal och lönesättande samtal | LönerapporteringTimarvoden och fakturering | Dokumentcenter

Förmåner

Som anställd vid högskolan erbjuds du förmåner såsom subventionerad friskvård, friskvårdstimme, konferens-/utbildningsdeltagande, kaffe, frukt mm.

Lön och lönepolicy 

Röda Korsets Högskola tillämpar individuell lönesättning, enligt kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen. 

Lönen utgör ersättning för utfört arbete och skall återspegla arbetets art, svårighetsgrad samt prestation. Därtill skall lönen stimulera till förbättringar av effektivitet, prestation, kvalitet och engagemang. Den ska också motivera till egen utveckling och ansvarstagande. Det skall finnas ett klart samband mellan löneutveckling och utveckling av arbetsuppgifter samt arbetsprestationer.

Medarbetarsamtal och lönesättande samtal

Närmaste chef håller årliga regelbundna medarbetarsamtal liksom lönesättande samtal för att bedöma behov av utvecklingsinsatser och lönesättning av medarbetare. De policies och riktlinjer som är framtagna är tänkta som stöd inför samtalen.

Följande dokumentation inför samtalen finns att tillgå i dokumentcentret:

”Lönepolicy”
”Lönesättande samtal medarbetare”
”Dokumentation vid lönesättande samtal”

”Policy för medarbetarsamtal”
”Checklista medarbetarsamtal ”
”Dokumentation vid medarbetarsamtal”

Som ett led i högskolans kompetensutveckling har för uppnådd akademisk grad en ”Lönetrappa” fastslagits. Lönetrappan anger även löneläget för högskolans externa doktorander.

Lönerapportering

Lönerapporteringen sker i lönesystemet AGDA, ett webbaserat lönerapporteringssystem. Introduktion till systemet samt inloggningsuppgifter får du av HR när du påbörjar din anställning vid högskolan.

Senast den 5:e i varje månad gör du en retroaktiv avvikelseregistrering med en månads eftersläpning i AGDA. Om du inte har några avvikelser att rapportera behöver du ändå månadsrapportera med angivelsen "Tidrapport klar". Därefter går tidrapporten vidare för attestering av närmaste chef.

Utlägg samt reseräkningar görs också i systemet AGDA och ersättning för dessa sker således på nästkommande månadslön.

Observera att om du inte inkommer med reseräkning/begäran om ersättning för utlägg senast ett år efter avslutad tjänsteresa/utlägg kommer ersättning att förfalla.

Timarvoden och fakturering

För kortare anställning (under 20%) behöver ansvarig person fylla i en sk ”Timarvodesblankett” för att lön ska kunna utbetalas. Blanketten signeras av den person som anlitar för uppdraget, och lämnas därefter till chef för attest. Senast den 5:e i varje månad ska blanketten lämnas till HR för utbetalning i slutet av densamma månad. Ersättningsarvoden för timarvoderad personal finner du Timarvoden lön och faktura. Nya ersättningsarvoden finns fr o m maj 2017 för tentamensvakter ”Timarvoden tentamensvakter 2017 ”.


Dokumentcentret