Om din anställning

Introduktion | Anställningsvillkor | Personuppgifter | Skattesedel | Närmast anhörig | Lönesystem | Bisyssla | Uppsägning | Dokumentcenter

Introduktion
När en medarbetare påbörjar sin anställning så har chef och HR funktionen ett gemensamt ansvar för att lägga upp ett passande introduktionsprogram. En mentor utses inför varje nyanställning, med uppgift är att finnas till som stöd och bollplank under medarbetarens första tid. En ”Checklista inför anställning och avslut” finns till hjälp för chef i planeringen och ”Introduktion vid nyanställning” som den nya medarbetaren själv kan följa under sin första tid.

Som medarbetare har man sedan ett eget ansvar hålla sig uppdaterad med de rutiner och anställningsförhållande som råder. 

Anställningsvillkor
Som anställd vid högskolan har du rättigheter och skyldigheter vilka regleras i lagar och förordningar samt i branschavtal/kollektivavtal mellan Arbetsgivaralliansen, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Vision samt Akademikerförbunden. Mer information finner du i ”Branschavtalet”. Har du frågor är du välkommen att kontakta HR funktionen.

Vid högskolan tillämpas Samverkan med parter från arbetsgivaren (HR) och representanter för de fackliga organisationerna (Akademikerförbunden/SULF och Vision). Parterna har tillsammans arbetat fram ett ”Lokalt arbetstidsavtal för lärare” som gäller för högskolans samtliga lärarpersonal.

Vid tillsättning av lärarpersonal vid högskolan följs beslutad Anställningsordning för lärare. För meritering följer med anställningsordningen en sk ”Meritförteckning inför anställning” liksom ”Regler för docentur" för de som önskar ansöka om en högre befattning vid lärosätet.

I dokumentet "Arbetsbeskrivning för lärare” kan du se vilka uppdrag som finns och arbetsgångar för dessa.

Personuppgifter
I och med att du skrivit på ditt anställningsavtal har du också godkänt att högskolan behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att högskolan som arbetsgivare skall kunna uppfylla sina åtagande gentemot dig samt de krav som ställs på högskolan i egenskap av arbetsgivare utifrån lagar och avtal. Det kan handla om personuppgifter som är nödvändiga för att kunna betala ut lön, ombesörja att du i framtiden får pension, i samband med lönerevision, kompetensutveckling och liknande.

Skattsedel
När du börjar din anställning skall du snarast lämna skattsedel och eventuellt jämkningsbeslut till HR som för denna vidare till löneadministratören. Om du inte lämar in din skattsedel kommer avdrag att ske enligt skattemyndighetens anvisningar. Detta kan innebära att det dras förhöjd preliminärskatt. Skattsedeln får du genom att ringa Skatteverkets servicetelefon 020 -567 00 eller genom att gå in på www.skatteverket.se

Adressändring
Den adress som anges i anställningsavtalet registreras i lönesystemet AGDA när du påbörjar din anställning. Behöver du göra en adressändring lägger du själv in den nya adressen i AGDA, samt meddelar HR.

Närmast anhörig
För händelse av eventuell olycksfall eller annat tillbud är det mycket viktigt att du lämnar uppgift om en eller fler närmast anhöriga till dig. Dessa uppgifter noterar du själv i AGDA samt håller uppdaterade i lönesystemet.

AGDA Lönesystem
Till hjälp i din rapportering finns "Lathund för Agdarapportering" där du finner en beskrivning för hur du går tillväga vid tidrapportering respektive utlägg/reseräkningsredovisning. Frågor kring AGDA svaras av HR eller löneadministratör.

Bisyssla
Alla anställda vid högskolan är skyldiga att årligen, dock senast den 31 augusti, fylla i blanketten "Redovisning av aktuella bisysslor för anställda vid Röda Korsets Högskola" och lämna den till ansvarig chef. Uppgifterna lämnas på blanketten ”Policy för bisyssla”, Där finner du även instruktioner om vad som avses med bisyssla. Om förändring sker åligger det den anställda att lämna in en ny blankett med uppdaterade uppgifter. Underlag om bisysslor sparas vid HR enheten i resp personakt.

Förbud mot husdjur
Vid Röda Korsets Högskola råder allmänt förbud mot husdjur med hänsyn till eventuella allergier.

Uppsägning
När medarbetare önskar säga upp sin anställning gäller följande rutin; 
Uppsägningen kan till en början vara såväl muntlig som skriftlig men ska alltid resultera i en skriftlig anmälan på  ”Uppsägningsblankett” som inlämnas till närmaste chef. Mottagen uppsägning ska snarast bekräftas skriftligen av närmaste chef med kopia till HR strateg för arkivering i personakten.

När medarbetare slutar sin anställning är det av stort värde att högskolan får ta del av hur det har varit att arbeta här. Då HR-funktionen arbetar med övergripande personalpolitiska frågor är det också HR som genomför avgångssamtalen. Inför samtalet kan medarbetaren förbereda sig enligt blanketten ”Avgångssamtal”. HR ansvarar även för att sammanställa avgångssamtalen årligen och att återkoppla till ledning och samverkansgrupp. Dokumentationen från avgångssamtalen hanteras av HR och som säkerställer att enskilda individer inte kan identifieras.


Dokumentcentret