Om VFU

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU)

I sjuksköterskeutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning [VFU]. Syftet med VFU är att studenten ska tillägna sig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt och etiskt förhållningssätt. Dessutom ska studenten kunna till-lämpa ett evidensbaserat arbetssätt under sin VFU.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 veckor (33 %). Utbildningen består av basal omvårdnad (äldrevård), somatisk vård, psykiatrisk vård/beroendevård, pediatrisk vård, obstetrisk/gynekologisk vård, akutsjukvård, primärvård/vårdcentraler och geriatrisk vård.

Röda Korsets Högskola har verksamhetsförlagd utbildning på framförallt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

För mer info se Checklista inför VFU