Utlämning av salstentamen

När finns min tenta att hämta ut?

Salstentor som du har skrivit går normalt att hämta ut på studentexpeditionen på plan 5 några veckor efter tentamenstillfället. Observera att du måste visa giltig ID-handling för att få hämta ut din tentamen.

Tentor som inte hämtas ut sparas i 1 år efter aktuell tentamensdatum, därefter gallras de.

Omprövning av betyg

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat. Om du har för avsikt att begära en omprövning av betygsbeslutet bör du inte hämta ut din tentamen i original eftersom det kan försvåra eller omöjliggöra en bedömning. Istället ska du begära att få ut en kopia av din tenta genom att skicka e-post till servicedesk@rkh.se.

Om du vill begära omprövning av ett betygsbeslut ska du använda dig av den bifogade blanketten nedan tillsammans med tentakopian. Av blanketten framgår att du noggrant måste motivera din begäran innan du tillsammans med kopian av tentan skickar den till examinator.

Begäran om omprövning av betyg.pdf

Följande exempel på motiveringar är INTE giltiga skäl för att begära omprövning av examinationsbeslut:

  • Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag skall få lika många poäng som han/hon för vi har svarat ungefär likadant.
  • Jag ligger nära gränsen för G eller VG, kan du titta om du kan hitta några fler poäng. (Gränsfallsbedömning är redan gjord innan resultat anslås)
  • Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga xx.
  • Kan du titta på min tentamen igen.

Övriga tentamina lämnas ut enligt den information som du fått av kursansvarig lärare.