Utlämning av salstentamen

När finns min tenta att hämta ut?

Efter inrapporterat resultat i Ladok samt meddelande från utbildningsadministrationen från vilket datum de finns tillgängliga, kan du som student kvittera ut tentan på studentexpeditionen/receptionen på plan 5. 

Tentorna förvaras på studentexpeditionen/receptionen under aktuell termin, därefter arkiveras dessa. Om du önskar få tillgång till tentamen som är akriverad, mailar du till servicedesk@rkh.se med information om vilken tentamen det gäller samt tentamensdatum.
Ej uthämtade tentor sparas 1 år efter aktuell tentamensdatum, varefter de gallras.

Omprövning av betyg

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat.
Om du vill begära omprövning av ett betygsbeslut ska du använda dig av den bifogade blanketten nedan. Av blanketten framgår att du noggrant måste motivera din begäran innan du tillsammans med en kopia av tentan skickar den till examinator.

Begäran om omprövning av betyg.pdf

Följande exempel på motiveringar är INTE giltiga skäl för att begära omprövning av examinationsbeslut:

  • Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag skall få lika många poäng som han/hon för vi har svarat ungefär likadant.
  • Jag ligger nära gränsen för G eller VG, kan du titta om du kan hitta några fler poäng. (Gränsfallsbedömning är redan gjord innan resultat anslås)
  • Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga xx.
  • Kan du titta på min tentamen igen.

Övriga tentamina lämnas ut enligt den information som givits av kursansvarig lärare.