Antagningsprocess och urvalskriterier

Antagningsprocessen sker i två steg:

  1. Den första antagningen, där alla sökande med fulltaliga poäng t.o.m. föregående termin på sjuksköterskeprogrammet är behöriga.
  2. Reservantagningen, som sker efter att de som erbjudits plats i den första antagningen tackat ja eller nej till erbjuden studieplats utomlands.

De studenter som saknar totalt max 7,5 hp från föregående terminer placeras på reservlista. Ordningen på reservlistan avgörs av hur många poäng studenten har, dvs en student som saknar 2 hp placeras före en student som saknar 3 hp. I övrigt används samma urvalskriterier i de båda antagningsprocesserna (se nedan).

I antagningsprocessen behandlas alla förstahandsval först, så det är viktigt att du tänker igenom ordningen på dina val.

Urvalskriterier 

Såhär prioriteras ansökningar:

  1. Fulltaliga poäng från föregående terminer vid RKH
  2. Sökanden som inte deltagit i utlandsstudier vid RKH tidigare
  3. Intyg på genomfört/avslutatengagemang på RKH (dokumenteras med intyg som bifogas till ansökan)
  4. Lottning

(För att kunna antas till studieplats i Colombia, Spanien och Frankrike krävs mycket goda kunskaper i spanska respektive franska)

Vid reservantagningen  bestäms reservordningen av den sökandes antal poäng. Om två reserver har samma antal poäng används samma urvalskriterier som i den ordinarie antagningen, dvs först tas hänsyn till om studenten tidigare studerat utomlands inom RKH och sedan tas hänsyn till engagemang vid högskolan.

Urvalskriterier vid ansökan om Minor Field Studies, examensarbete i Tanzania samt Erasmus+ inomeuropeiskt utbyte

Minor Field Studies

Vid ansökan om Minor Field Studies (MFS) tillkommer ett urvalskriterium som är överordnat urvalskriterierna om tidigare utlandsstudier och engagemang: bedömning av kvaliteten på den projektplan för examensarbete som ska bifogas ansökningsblanketten. Skälet är att deltagande i programmet innebär att du kommer att genomföra stora delar av eller hela ditt examensarbete utomlands. Projektplanen skall innehålla en bakgrundsbeskrivning till ämnet, syfte med studien, metodbeskrivning samt uppgift om vem du ska skriva ditt uppsatsarbete med. Vid ansökan om MFS ska även val av studieort och land samt uppgift om lokal kontaktperson inkluderas. Språkkunskaper eller hur språkskillnader kan hanteras är också viktigt att ange.

Här kan du läsa mer om vad projektplanen måste innehålla: 

Projektplan för examensarbete utomlands/MFS (.docx, öppnas i ett nytt fönster)

En bedömargrupp på högskolan granskar projektplanerna. Du kan bli antagen med villkoret att projektplanen i ett senare skede ska kompletteras och vidareutvecklas. Denna process kan ta något längre tid än antagningen till kurser.

Examensarbetetsprojekt i Tanzania (stipendium från Linnaeus-Palme för samarbetsprojekt kring examensarbete med KCMUCo, Tanzania)

Vid ansökan om stipendium för examensarbetesprojekt i Moshi, Tanzania, tillkommer ett urvalskriterium som är överordnat urvalskriterierna om tidigare utlandsstudier och engagemang: bedömning av den reflektionsuppgift som krävs för fullständig ansökan. Du får uppgiften mejlad till dig genom att ansöka om att få delta i projektet via ansökningsformuläret som finns under fliken "Ansök om utlandsstudier". För frågor om ansökan, vg kontakta ic@rkh.se. 

Erasmus+ inomeuropeiskt utbyte

För ansökan till utbytesstudier inom Erasmus+programmet följs samma process som vid antagning till enskilda kurser, men innbär att du som student nomineras av RKH till att få bedriva Erasmusstudier (med stipendium) vid ett specifikt lärosäte i ett annat land. Du kommer i ett senare skede behöva göra en ansökan till det specifika lärosätet som utifrån vad de har för kurser och VFU-platser avgör om de kan anta dig för utbytesstudier. Det sker en diskussion mellan RKH och värdlärosätet om kurser och VFU placeringar samt tidpunkter för utbytet. 

Beroende på detta förfarande kan det ta ganska lång tid innan du kan få svar på om du kommer iväg eller inte på Erasmusstudier.

Vid ansökan till  Erasmusprogrammet tillkommer även ett urvalskriterium angående språkkunskaper. Självuppskattade kunskaper i värdlandets språk i den omfattning att du kan delta i såväl teoretisk som klinisk utbildning på språket är det överordnande urvalskriteriet för Erasmusdeltagande, före hänsyn tas till tidigare utlandsstudier och engagemang.

Besked om antagning

Du får ditt besked om du har blivit erbjuden en utlandsplacering inom kurs eller program eller inom båda (eller om du är placerad på reservlista) till den e-postadress som du uppgivit på ansökan. Beskedet från den första antagningsomgången kommer inom cirka en till två arbetsveckor efter sista ansökningsdatum. Om du erbjuds en utlandsplacering måste du tacka ja eller nej innan i mejlet angivet datum för att få behålla din plats. Vid uteblivet svar går platsen till en annan student. Under denna tid är du varmt välkommen att kontakta Internationella kontoret på ic@rkh.se om du har frågor kring den erbjudna placeringen. Internationella kontoret kan även ofta ge dig kontaktuppgifter till RKH-studenter som tidigare deltagit i utlandsstudier på samma ort och eller kurs som du har blivit antagen till.

Reservantagning

Reservantagningsprocessen startar omedelbart när sista dag för att lämna besked om erbjuden placering i den första antagningen har passerat. När den processen är klar får endast de reserver som erbjuds placering besked, per e-post. Även du som blir erbjuden måste tacka ja eller nej inom angiven tidsram, och får gärna kontakta Internationella kontoret på ic@rkh.se om du har frågor kring den erbjudna placeringen. 

Normalt sett har alla studenter fått ett preliminärt besked inom 5 veckor efter deadline för ansökan om utlandsstudier. Erasmus+ kan dock dra ut på tiden på grund av förhandlingarna med respektive partnerlärosäten.