Utbytesmöjligheter

Nedan följer generell information om utlandsstudier på sjuksköterskeprogrammet vid RKH, dock varierar möjligheterna mellan terminer och läsår. Du rekommenderas därför att läsa under Ansök om utlandsstudier för aktuella utlandsstudieplatserMer information om vad du bör tänka på inför utlandsstudier finner du under För dig som ska studera utomlands och Inför dina utlandsstudier. 

Termin 3

Globalisering och hälsa

Inom kursmodulen Globalisering och hälsa (7,5 hp) kan du välja att genomföra ett studiebesök hos en eller flera organisationers lokala verksamheter relaterade till hälsoarbete eller arbete med utsatthet. Du är själv ansvarig för att hitta lämplig/a organisationer där du kan genomföra studien, i Sverige eller utomlands. Inom denna kurs kan du resa till alla länder utom USA och Kanada (p.g.a. försäkringshinder) eller länder/ områden som UD avråder att resa till. Observera att det är strikt förbjudet att åka till USA/Kanada eller länder/ områden som UD avråder att resa till, även i sådana fall där studenten skulle kunna organisera egen försäkring. 

Studiebesöket kan göras vid en eller flera organisationer under en period om mellan minst en dag och som mest två veckor. Observera att det endast handlar om en observation av organisationens praktiska aktiviteter. Det är ingen VFU och därför krävs det inte att det är en verksamhet där sjuksköterskor eller annan hälsoutbildad personal arbetar. Organisationens aktiviteter ska dock vara relevanta för hälsoarbete, arbete med utsatthet eller sårbarhet och ska kunna kopplas till en av de valda hälsoutmaningarna som tas upp inom kursen. Studenter blir indelade i grupper utifrån vald hälsoutmaning, men kan genomföra studien i olika länder och hos olika organisationer. Det viktigaste är att de kan relateras till samma globala hälsoutmaning. Det är också möjligt för flera studenter att studera samma organisation och aktiviteter, men samtliga gruppmedlemmar måste lämna in varsin individuell uppgift. Det är rekommenderat att i god tid börja kontakta möjliga organisationer för studien. I kontakt med organisationer kan följande brev lämnas Letter Globalization and Health Bachelor programme in Nursing at SRCUC.pdf.

Termin 4

Hälsa och ohälsa inriktning kvinnor och barn

I kursmodulen Hälsa och ohälsa inriktning kvinnor och barn har du möjlighet att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning omfattande fyra veckor vid något av följande sjukhus i Tanzania: Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) i Moshi, Machame Lutheran Hospital i Machame, eller vid Kolandoto district hospital i Shinyanga, Tanzania. För att delta i det här utbytet krävs även att studenterna läser kursen Course for studies abroad, omfattande 3hp, innan, under och efter utlandsvistelsen. 

Utbytet sker inom ramarna för RKHs bilaterala samarbeten med de respektive parterlärosätena och för närvarande finns det 8 platser i Moshi, 8 platser i Machame samt 4 platser i Shinyanga. Läs mer om partnerlärosätena under Våra samarbetspartners

Termin 5

Erasmus+

I termin 5 är det möjligt att studera 13 veckor inom programmet Erasmus+. Dessa utbytesstudier sker inom kursen Etik och ledarskap i global omvårdnad (19,5 hp av totalt 30 hp). Programmet innebär att du studerar vid ett av våra europeiska partnerlärosäten. Minst 8 veckor av studierna utgörs av verksamhetsförlagd utbildning men ofta läser studenterna även en teoretisk kurs, och därför måste du ha goda kunskaper i värdlandets språk (gäller ej Norden). Du får tillgodoräkna Erasmusstudierna inom din sjuksköterskeutbildning. När du deltar i programmet får du ett stipendium för att täcka resekostnaderna och delar av levnadskostnaderna under utbytet. För närvarande erbjuds utbytesplatser i Oxford, London, Málaga, Madrid, Lyon, Köpenhamn samt Tromsö. Här kan du läsa mer om Erasmus+.

Global nursing

I termin 5 finns även flera möjligheter att inom den valfria kursen Global nursing bedriva fältstudier utomlands. 

  • 2 studenter kan under två veckor studera i Santa Marta, Colombia genom vårt samarbete med Universidad del Magdalena. För att bli antagen till fältstudier i Colombia krävs goda kunskaper i spanska.
  • 2 studenter kan under två veckor studera i Japan genom vårt samarbete med Japanese Red Cross College of Nursing (JRCCN). Goda kunskaper i engelska krävs.
  • Inom kursen Global Nursing kan studenter även välja att själva organisera fältstudier utomlands i två veckor vid valfri organisation som jobbar med omvårdnad och globala hälsofrågor relaterade till sociala orättvisor, ojämlikhet och mänskliga rättigheter (VG se kursplan). Val av land är då fritt, med undantag för USA och Kanada (p.g.a. försäkringshinder) eller länder/ områden som UD avråder att resa till. Observera att det är strikt förbjudet att åka till USA/Kanada eller länder/ områden som UD avråder att resa till, även i sådana fall där studenten skulle kunna organisera egen försäkring. 

Termin 6

Minor Field Studies (MFS)

I termin 6 kan studenter som ska skriva examensarbete bedriva fältstudier i ett låg- eller medelinkomstland och skriva sitt arbete om ett ämne som är relevant för utvecklingsfrågor och för Röda Korsverksamhet, genom att ansöka om det Sida-finansierade stipendiet Minor Field Studies (MFS). Om du beviljas stipendiet tillbringar du minst 8 av examensarbeteskursens 10 veckor utomlands. Du måste själv ordna med de kontakter som behövs för att du ska kunna genomföra studien i det valda landet. Du tilldelas dock handledare vid RKH tidigt under terminen innan du ska skriva uppsatsen. Du har kontakt med och stöd av handledaren inför och under hela din fältstudieperiod. Uppsatsen skrivs på engelska. När du deltar i programmet får du ett stipendium för att täcka resekostnaderna och delar av levnadskostnaderna utomlands. Läs mer om Minor Field Studies (MFS)

Linnaeus-Palme/Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Inom examensarbeteskursen har högskolan även ett student-och lärarutbyte med Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo) genom Linnaeus-Palmeprogrammet och Erasmusprogrammet för utomeuropeisk mobilitet (gäller endast vårterminen). Detta betyder att du som student får chansen att studera vid KCMUCo i 13 veckor och därmed genomföra ditt uppsatsarbete i en internationell miljö. Undervisningsspråk är engelska. Projektet innebär att du väljer från föreslagna uppsatsämnen, samarbetar med en lokal student och därmed får hjälp med kontakter, språk och lokal kännedom, men skriver din uppsats själv, vid KCMUCo. Du har en handledare från RKH (som även kommer till KCMUCo under 2-3 veckor av din studieperiod där) och en handledare från KCMUCo. Du studerar alltså hela uppsatskursen vid lärosätet i Moshi och hela tiden med stöd från KCMUCo och från RKH där du får handledare redan under tidig höst.