Examensarbete på grundnivå

På grundnivå ska studenten självständigt kunna följa och arbeta i enighet med forskningsprocessen. Detta innebär att studenten ska kunna planera, genomföra, analysera, dokumentera och presentera en undersökning i form av ett examensarbete. En vanligt förekommande form för examensarbete på grundutbildningsnivå är litteraturbaserade studier men även empiriska studier kan förekomma. Med litteraturbaserade studier avses här examensarbeten som sammanställer tidigare presenterade vetenskapliga forskningsresultat, analys av berättelser (narrativ analys), begreppsanalyser eller diskursanalyser. I examensarbetet ska det framgå hur teori och metodkunskaper har tillämpats, vilka ska spegla studentens fördjupade kunskaper inom dessa områden. Studenten ska också visa på ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt, genom att kritiskt kunna granska och värdera sin egen forskningsprocess. Nationell och internationell vetenskaplig litteratur som ringar in valt problemområde ska inkluderas och vald metod ska beskrivas tydligt. Examensarbetet ska innehålla relevanta slutsatser som baserar sig på undersökningens resultat. Utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt ska studenten kunna försvara val av såväl ämne, syfte och metod, som framkomna resultat och slutsatser.