Examensarbete på avancerad nivå

På avancerad nivå ska studenten föruom de krav som anges på grundnivå, visa på ytterligare fördjupade kunskaper i huvudområdet, i vetenskapsteori och olika metoder. Studenten ska kunna analysera och redogöra för en eller flera frågeställningar. Studenten ska dessutom visa på ytterligare förmåga att driva en egen och självständig argumentation genom examensarbetet som helhet. Tidigare forskning ska värderas och problematisera i relation till den egna undersökningens resultat baserat på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.

Dessa riktlinjer omfattar även examensarbeten inom specialistsjuksköterskeutbildning vid högskolan. För närmare anvisningar, se studiehandledningarna för varje inriktning.