Slutseminarium

När handledaren anser att examensarbetet har nått en standard så att den kan bedömas i ett slutseminarium ska detta anmälas till examinator. Arbeten som bedöms ej vara färdiga lämnas inte in för slutseminarium. Ansvariga organiserar så att studenten får en examinator och en opponent. För detaljerade instruktioner, se studiehandledningarna för examensarbeteskurserna. Innan seminariet ska examensarbetet behandlas och analyseras genom URKUND för att se att plagiering inte föreligger. Det är studentens ansvar att se till så att examensarbetet kommer fram till rätt person i rätt tid. Det finns fyra perioder då slutseminarium arrangeras per termin och om studenten inte har möjlighet eller bedömts vara redo att gå upp med sitt examensarbete inom ramen för sin kursperiod, kan detta ske under kommande perioder i mån av plats.

Vid slutseminariet deltar en examinator som har doktorsgrad, studenten som är respondent samt en eller flera opponenter som vanligtvis är andra studenter på samma utbildningsnivå. Seminariet ska också vara öppet för andra som är intresserade såsom studenter, handledare, kliniker m fl. Därför ska tiden för seminariet offentliggöras och annonseras vid högskolan. Seminariet ska betraktas som ett lärtillfälle och tonen ska vara pedagogisk, akademisk och vetenskapligt kritisk. Seminariet ger studenten en möjlighet att förbättra sitt arbete genom konstruktiva synpunkter från opponenten. Examinatorns roll vid seminariet är att vara ordförande, som ansvarar för att seminariet fortskrider och innehåller de delar som riktlinjerna beskriver. Examinatorn ska också fördela ordet mellan opponent, respondent och auditoriet och se till att tiden som angivits i schemat hålls.

Kortfattat ska seminariet gå till på följande sätt:

  • Inledning: Examinatorn i egenskap av ordförande öppnar seminariet genom att hälsa alla välkomna. Examinatorns roll är att delge kunskap under seminariet och korrigera eventuella felaktigheter. Opponenten får därefter presentera sig och likaså respondenten.
  • Sammanfattning: Opponenten låter respondenten kort presentera en erratalista där eventuella fel tas upp som påverkar innehållet i examensarbetet. Därefter sammanfattar opponenten examensarbetet varpå respondenten bifaller att sammanfattningen stämmer. Sammanfattningen ska kunna förstås även av den som inte läst examensarbetet. Denna del ska ta ca 10 min.
  • Opponentskap: En konstruktiv diskussion gällande det vetenskapliga innehållet och forskningsprocessens olika delar ska föras mellan opponent och respondent. Det är opponentens uppgift att hålla i diskussionen, och också låta respondenten komma till tals och argumentera för de val som gjorts, (se bilaga I). Opponenten kan föreslå vad som behöver göras för att ytterligare förbättra examensarbetet. Opponentskapet omfattar ca 30 min. Eventuella stavfel och formaliafel kan överlämnas skriftligen från opponenten till respondenten, då denna hjälp är värdefull men inte relevant för åhörarna att ta del av.
  • Frågor från auditoriet: Auditoriet får möjlighet att ställa en eller flera frågor som ska bygga på att de har förberett sig genom att ha läst examensarbetet. Hur åhörarna får tillgång till examensarbetena framgår i studiehandledningarna för examensarbeten. Denna del får ta ca 10 min i anspråk.
  • Opponenten avrundar opponentskapet: Opponenten knyter an till de slutsatser och implikationer som har presenterats i examensarbetet och visar på hur undersökningen kan ha klinisk och utbildningsmässig relevans. Tidsåtgång är ca 5 min.
  • Bedömning av opponent- och respondentskap av examinator: Opponentens och respondentens insatser under seminariet bedöms enligt vissa kriterier av examinatorn, eftersom denna del utgör en viktig del i examensarbeteskursen. Examinatorn kommer att bedöma examensarbetet som helhet och även ta hänsyn till de synpunkter om förbättringar som opponenten föreslagit samt frågor som lyfts av auditoriet. Om det behövs har examinatorn möjlighet att ställa frågor till opponent och respondent. Ska ta ca 5 min. Efter seminariet kommer examinatorn enskilt ge möjlighet till respondent och opponent att återkoppla och ge varandra utvärdering av seminariet och dess genomförande. Examinatorn återkopplar också på arbetet, så att opponenten kan utvärdera sin insats i jämförelse med detta.