Betygsättning

Examensarbetet kan få betyget godkänt (G) eller väl godkänt (VG), vilket också inkluderar obligatoriskt godkänt opponentskap och respondentskap. Närmare information om betygskriterier finns att läsa i bilaga II samt i respektive studiehandledningar för grund- och avancerad nivå. Examinatorn bedömer och betygsätter arbetet när de slutgiltiga revideringarna har gjorts och lämnats in av studenten enligt överenskommelse.

Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) så kan inte beslut om betyg på examensarbete överklagas. Studenten kan dock begära omprövning av beslutet hos examinator. Detta ska göras skriftligen där studenten pekar på förbiseende eller omständigheter, i relation till betygskriterierna som omprövningen handlar om. Begäran om omprövning ska göras inom fem dagar efter att examinatorn meddelat studenten om examensarbetets betyg. Ärendet ska handläggas skyndsamt, enskilt av examinatorn eller i samråd med annan examinator. Därefter meddelas studenten om besked och eventuell ändring av betyg.

Referenser:

SFS 1993:100. Högskoleförordningen. Stockholm: Riksdagen.