Studentens ansvar

I början av handledningsprocessen kommer studenten och handledaren överens om en tidsplan inom ramen för aktuell examensarbeteskurs. Det ligger i studentens intresse att tidsplanen följs, för att examensarbetet ska bli färdigt i tid. Studenten ansvarar för att hålla handledaren uppdaterad om skrivprocessen fortlöpande. Om samarbetet med handledare eller medförfattare inte fungerar, rekommenderar högskolan att detta lyftas med kursansvarig på ett tidigt stadium. Om ett examensarbete har två författare, vilket är standard på grundutbildningsnivå, så ska gemensamt ansvar tas för tidplan, struktur, innehåll och respondentskap, samt för bådas lika deltagande på lika villkor i alla delar av processen. Varje enskild students självständighet ska samtidigt styrkas.

Studenten ska dessutom:

  • Skicka manus innan varje handledningsmöte enligt överenskommelse. Respektera deadlines.
  • Förbereda frågor, notera otydligheter och andra funderingar studenten vill diskutera vid handledningsmöten.
  • Vara väl insatt i de formella krav som ställs på examensarbetet.
  • Beakta råd från handledare objektivt, och därefter fatta egna beslut.
  • Föra anteckningar under arbetets gång och kunna uppvisa data för genomförd analys.
  • Föra minnesanteckningar under möten.