Handledarens ansvar

Handledaren och studenten ansvarar gemensamt för att examensarbetet är lagom avgränsat. Studenten ska handledas i enighet med Riktlinjer för examensarbeten på grund- och avancerad nivå, lärandemål och betygskriterier för aktuell examensarbeteskurs. Handledaren gör en bedömning huruvida studenten kan delta med sitt examensarbete vid ett slutseminarium, det innebär dock inte att examensarbetet är godkänt. I och med slutseminarium upphör handledarens ansvar och involvering i examensarbetet. I de fall studenten, efter sitt slutseminarium behöver ytterligare handledning för att få examensarbetet godkänt så ansvarar examinatorn för att meddela kursansvarig detta.

Utöver detta ska handledaren:

  • Stödja studenten att utveckla sin förmåga till självständighet vid utförandet av examensarbetet.
  • Läsa studentens manuskript inför varje handledningsmöte.
  • Ge studenten feedback på materialet under handledningsmöten.
  • Följa tidplanen.
  • Objektivt beakta feedback från studenten.
  • Vara tillgänglig enligt handledningsschemat.