Etik vid empiriska studentarbeten - Riktlinjer

Riktlinjer för vägledning och överväganden gällande undervisning i etik vid empiriska examensarbeten vid Röda Korsets Högskola på grund och avancerad nivå

Ovanstående riktlinjer är fastställda i Pedagogiska kommittén den 8 januari 2014, reviderade av utbildningsnämnden 2016-06-08 att gälla från och med höstterminen 2016.

Etiska frågor inklusive de forskningsetiska är av yttersta vikt för studentens utbildning i huvudområdet Omvårdnad vid RKH och för kvalitet i studenternas examensarbete på grund och avancerad nivå. I den lagreglerade etikprövningen, som omfattar forskning på levande personer, men också till exempel forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter, undantas examensarbeten på grund och avancerad nivå (Etikprövningslagen, SFS, 2003:460, 2 §, ändrad genom SFS 2008:192). Regeringen förutsätter dock att examensarbeten som utförs inom ra- men för högskoleutbildning bedrivs under etiskt säkerställda och trygga former så att risken för att exempelvis skada människor fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt inte uppstår. Detta ansvar ligger på respektive lärosäte.

Då utbildningen vid RKH bedrivs inom hälso- och sjukvården ska också de förutsättningar som gäller för arbeten som utförs av studerande inom hälso-och sjukvården beaktas. Patientsäkerhetslagen (SFS2010:659), patientdatalagen (SFS2008:355) samt personuppgiftslagen (SFS1998:204) är några av de lagar som därutöver måste beaktas i kliniknära arbeten.

För att möta regeringens krav om att examensarbeten på grund- och avancerad nivå ska vara noga genomtänkta ur ett etiskt perspektiv, så ska alla empiriska examensarbeten vid RKH föregås av noggranna etiska överväganden och studenterna ska ges möjlighet till utbildning och vägledning enligt nedanstående struktur.

  • Studenter som genomför ett examensarbete med empirisk ansats ska innan datainsamling påbörjas och innan kontakter tas med presumtiva informanter fylla i ”Blankett för etikredovisning/etikprövning vid empiriska examensarbeten på grund- och avancerad nivå” samt ta kontakt med handledare för vägledning.
  • Studenten/erna ansvarar för att blanketten förvaras och är tillgänglig på förfrågan till examensarbetet är genomfört och godkänt av examinator.
  • Studenterna ska ges vägledning vid ifyllandet av blanketten så att den etiska problematiken i undervisningssyfte blir tydliggjord. Vägledning ges av handledare.
  • Om handledaren/handledarna bedömer att det föreligger ett behov av ytterligare stöd för att granska examensarbetets etiska problematik, ska studenterna skicka den ifyllda blanketten för etikredovisning till rådgivande grupp.
  • Den rådgivande gruppen, bestående av kursansvarig/examinator, handledare för studenterna samt ytterligare en ledamot med lektorskompetens, granskar etikredovisningen ur ett etiskt perspektiv.
  • Gruppen diskuterar den ifyllda blanketten för etikredovisning och återför framkomna råd och synpunkter till studenterna.
  • Studenterna tillsammans med handledaren bearbetar och åtgärdar synpunkterna som fram- kommit av den rådgivande gruppen.

För att återkoppla den kunskap som genereras i denna interngranskning ska årligen kompetensutvecklande seminarier genomföras, och där aktuella etiska frågor kan diskuteras som rör examensarbeten på högskolan. Seminariet ska ingå i den interna seminarieserie som Röda Korset bedriver.

För empiriska examensarbeten med planerad vetenskaplig publicering ska regelrätt etikprövning ske.