Etikprövning

Högskolan har enligt lag ansvar för att examensarbeten som utförs inom ramen för utbildning, bedrivs under etiskt säkerställda och trygga former så att risken för att exempelvis skada av människor fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt inte uppstår.

Vid empirisk undersökning, krävs det att studenten utför en väl övervägd etisk risk-nyttokalkyl. I samband med detta ska en dialog föras mellan student och handledare om genomförbarheten av undersökningen, med hänsyn till dessa etiska överväganden. Mer information om detta finns i aktuella studiehandledningar för examensarbeten, samt i "Etik vid empiriska studentarbeten - Riktlinjer"