Ansvar och etik

Vid utförandet av examensarbeten kommer studenten att stöttas och vägledas av en eller flera handledare för att kunna arbeta självständigt. Examensarbetets arbetsprocess spänner över flera veckor och arbetsförutsättningarna är av stor vikt för att examensarbetet ska kännetecknas av god kvalitet och för att arbetsprocessen ska upplevas som lärorik för studenten. Varje examensarbete tilldelas handledare, och examinator som finns tillgänglig för examensarbetesbedömning vid olika examinationstillfällen. Mer specifik information om detta finns i aktuell studiehandledning.

Den/de som handleder ett examensarbete på grundnivå ska ha en magisterexamen/licentiatexamen och/eller doktorsexamen. Den som examinerar ska ha doktorsexamen. Den som handleder ett examensarbete på avancerad nivå ska ha doktorsexamen alternativt vara i slutfasen av sin forskarutbildning Den som examinerar ska ha doktorsexamen.

I vissa fall kan det förekomma att så kallad ”extern handledare”, som inte är anställd vid Röda Korsets Högskola, blir delaktig i handledning av examensarbeten. När det förekommer är det alltid en konstellation där även handledare från högskolan ingår som är ytterst ansvarig. Samma kriterier som anges ovan gäller vid tillsättandet av externa handledare och/eller examinator.

Ibland förekommer det att studenter som har författat ett examensarbete och fått det godkänt, vill omvandla arbetet till en vetenskaplig artikel och få det publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Om så är fallet, är det viktigt att arbetsfördelningen och arbetsinsatserna är tydligt uttalade mellan student och handledare, innan skrivarbetet med artikeln påbörjas. Arbetsfördelningen behöver i allmänhet också redogöras för i vetenskapliga tidskrifter inför publikation. Det är också viktigt att tänka på att både student och handledare anges som medförfattare. Handledare har ett ansvar att processen med arbetet att omvandla examensarbetet som avsetts för utbildning, till forskning följer vedertagen vetenskaplig hederlighet samt gällande lagar och regler.