Ämnesval

Val av ämne för examensarbetet, ska vara relevant för utbildningens huvudområde, omvårdnad. Huvudområdets definition går att finna på Röda Korsets Högskolas hemsida,

Studentens eget intresse att fördjupa sig i ett specifikt forskningsproblem bör utgöra grund för ämnesval, som dessutom kan initieras från vårdverksamheter eller från befintliga forskningsprojekt vid högskolan. Det är viktigt att forskningsproblemet korresponderar med för examensarbetet uppsatta mål.

Det ska vara möjligt att besvara examensarbetets syfte, inom ramen för examensarbeteskursen. Att tidsåtgången bedöms vara rimlig blir extra viktigt vid empiriska undersökningar. Det krävs grundlig planering vad gäller etikprövning, datainsamling, transkribering och analys. Detta ska beaktas så att undersökningen planeras på ett realistiskt sätt. Dessa särskilda beaktanden vid empiriska undersökningar, grundas till stor del på att denna typ av undersökningar är mer etiskt krävande, eftersom de till skillnad från litteraturbaserade studier ofta involverar människor (informanter).