Examensarbete i omvårdnad - riktlinjer

Inom ramen för kandidat- och magisterexamen, ska studenten självständigt utföra ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (hp).

Riktlinjerna vid Röda Korsets Högskola beskriver de akademiska krav som ställs på ett examensarbetes nivå och formalia. Dessutom beskrivs de olika aktörernas roller och ansvar under arbetsprocessen samt examensarbetets olika delar och struktur.

Riktlinjerna gäller för samtliga examensarbeten inom ämnet omvårdnad, för fristående kurser och/eller uppdragsutbildningar. De omfattar även program på grund- och avancerad nivå, exempelvis för sjuksköterskeexamen och specialistsjuksköterskeexamen.