Stéphanie Paillard-Borg

stephanie.paillard-borg@rkh.se

Min internationella bakgrund inom psykologi och mental hälsa, journalistik och epidemiologi motiverar min nuvarande forskningsnyfikenhet på att undersöka global hälsans övergång ur olika kulturella kontexter, geografiska synvinklar och historiska perspektiven om länderna som Ghana, Japan, Schweiz, Sverige, Tanzania.

Det globala demografiska mönstret förändras snabbt när vi går igenom det tjugoförsta århundradet. Det kännetecknas i stor utsträckning av övergripande låga födelse- och dödstal globalt. Detta välkända faktum är associerat med befolkningstillväxt åtminstone inför de kommande 50 åren. Följaktligen den nuvarande globala epidemiologiska övergången kännetecknad av förändring i sjukdomens mönster påverkar förväntad livslängd, överlevnad och är relaterat till allmänna förändrade sociala organisationer och strukturer.

Mitt huvudsakliga vetenskapligt intresse är att fokusera på dessa sammanflätade, globala och snabba demografiska, sociala, ekonomiska och politiska utvecklingarna ur ett folkhälsoperspektiv. Min forskning har under senare tid främst fokuserat på den globala feminiseringen av migrationen samt konsekvenserna av hur dessa benämnda förändringar påverkar kvinnors liv.

Mitt pågående projektet ”Analytic Journalistic Approach to Public Health Research” kombineras aspekter av utredande journalistik och förklarande rapportering. Projektet är en kombinerad vetenskaplig och journalistisk önskan att höra kvinnors "röster" globalt i angelägna frågor där de spelar centrala roller. Detta tillvägagångssätt syftar till att ge mening åt komplexa folkhälsoproblem för att främja allmänhetens förståelse. Projekt söker olika svar på den växande komplexiteten av en globaliserad värld och dess informationsöverflöd.

In English:

My international background within psychology and mental health, journalism and epidemiology motivates my current research curiosity to study the transition of global health from different cultural contexts, geographical angles and historical standpoints about countries such as Ghana, Japan, Switzerland, Sweden, Tanzania.

The global demographic pattern is changing rapidly as we go through the twenty-first century. It is largely characterized by overall low birth and death rates globally. This well-known fact is associated with population growth at least for the next 50 years. Consequently, the current global epidemiological transition, represented by change in disease patterns, affects expected life expectancies and survival rates, and is related to an overall change in social organizations and structures.

My main scientific interest is to concentrate on these intertwined, global and rapid demographic, social, economic and political developments from a public health perspective. My research has recently focused on the global feminization of migration and its consequences, and how these changes affect women's lives.

My ongoing project "Analytical Journalistic Approach to Public Health Research" combines aspects of investigative journalism and explanatory reporting. The project is a combined scientific and journalistic aspiration to hear women's "voices" globally about important issues where they play key roles. This approach aims at giving meaning to complex public health problems in order to promote an enhanced understanding. Projects seek different answers to the growing complexity of a globalized world and its information overflow.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)