per.ekstrand@rkh.se | +46 (0)8 587 516 65

Jag är docent i vårdpedagogik och anställd som lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola. Jag har även uppdrag som prorektor med särskilt ansvar för kvalitetsfrågor och samverkansfrågor på ledningsnivå.

Min karriär inom hälso- och sjukvården började med arbete som undersköterska och sjuksköterska inom olika verksamhetsområden bl.a. medicinsk vård/hjärtsjukvård, flyktingsjukvård och öppen hälso- och sjukvård. Jag har även gått en lärarutbildning och har varit med och utvecklat vårdutbildningar inom gymnasieskolan. Sedan mitten av 1990-talet har jag varit verksam inom högskolan och arbetat med utbildning, forskning och samverkan. De senaste 10 åren har jag haft olika former av chefsuppdrag.

I min forskning tillämpar jag genus- och intersektionella perspektiv för att tolka och förstå olika former av transitioner inom utbildning, hälso- och sjukvård samt hur dessa påverkar vården för patienter, anhöriga och vårdpersonal. Styrkeområden inom metoder är framförallt kvalitativa ansatser som etnografi, hermeneutik och diskursanalys. Som senior forskare undersöker jag pågående mångfalds-transitioner ur dessa perspektiv i olika sammanhang som publiceras i böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar. Jag är också handledare för tre doktorander. Det första projektet som jag involverad i bedrivs vid Mälardalens högskola (MDH) i Västerås. Kontexten för projektet är rättspsykiatrisk vård och fokus är vårdarnas erfarenheter av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård. Det andra projektet har sin hemvist inom samma kontext men med patienter i fokus, projektet är hemmahörande vid Karolinska institutet (KI) i Stockholm. Det tredje projektet handlar om sjuksköterskors kollektiva identitetsskapande vid Röda Korsets sjuksköterskeutbildning utifrån ett historiskt perspektiv. Projektet bedrivs vid Stockholms Universitet (SU).

[ENGLISH]:

I am an associate professor in health education and employed as a lecturer in nursing at the Swedish Red Cross University College. I also have assignments as a promoter with special responsibility for quality issues and management issues at stake.

My career in health care began with work as a nurse and nurse in various fields of activity, including medical care and cardiovascular care, refugee care and open-minded healthcare. I have also attended a teacher education and have been involved in and developed health education in upper secondary school. Since the mid 1990's, I have been active in the university and worked with education, research and collaboration. For the last 10 years, I have had different forms of managerial assignments.

In my research, I apply gender and intersectional perspectives to interpret and understand various forms of transition in education, healthcare and how they affect the care of patients, relatives and healthcare professionals. Strengths in methods are above all qualitative approaches such as ethnography, hermeneutics and discourse analysis. As a senior researcher, I explore ongoing diversity transitions from these perspectives in various contexts published in books, reports and scientific articles. I am also a supervisor for three PhD students.The first project is a project at Mälardalen University (MDH) in Västerås. The context of the project is legal psychiatric care and focus is the careers' experience of caring for patients in legal psychiatric care. The second project is domiciled in the same context, but with patients in focus, the project is based at Karolinska Institute (KI) in Stockholm. The third project is about Nursing's collective identity formation at the Red Cross Nursing Education, from a historical perspective. The project is conducted at Stockholm University (SU).

Lista alla publikationer i DiVA (extern länk)