Marja Schuster

marja.schuster@rkh.se | +46 (0)8 587 516 47

Jag är anställd som lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola. Jag har även uppdrag som dekan för utbildning.

Jag har en sjuksköterskeutbildning från Finland och som sjuksköterska har jag mestadels arbetat inom cancervården med  verksamhetsområden hematologi med benmärgstransplantationer och onkologi. Jag har en magisterexamen i vårdpedagogik och en doktorsexamen i pedagogik från Stockholms universitet, där jag arbetade som lärare och forskare i vårdpedagogik och även som ämnesansvarig för ämnet. Sedan 2011 har jag varit verksam inom högskolan och arbetat med utbildning, forskning och samverkan, samt haft olika former av chefsuppdrag. 

Mitt forskningsintresse omfattar transitioner i olika typer av existentiella gränssituationer som innebär att livet i någon mening förändras i grunden. Den fenomenologiska filosofin är mina ”glasögon” när jag strävar efter att förklara och förstå de transitioner vi människor genomgår när vi drabbas av exempelvis livshotande och kroniska sjukdomar. Ytterligare ett forskningsintresse är transitioner som sker under en utbildning i form av identitetsskapande. Styrkeområden inom metoder är framförallt kvalitativa ansatser med tolkande analyser. Mina publikationer omfattar böcker och vetenskapliga artiklar. Ett aktuellt doktorandprojekt handlar om sjuksköterskors kollektiva identitetsskapande vid Röda Korsets sjuksköterskeutbildning utifrån ett historiskt perspektiv. Projektet bedrivs vid Stockholms Universitet (SU).

[ENGLISH]:

I am a senior lecturer in nursing at the Swedish Red Cross University College (RCUC). I also have assignment as a Dean of Education.

I have my nursing education from Finland and as a nurse, I have mainly worked in the field of cancer nursing. I have a master degree in care education and a PhD in pedagogy from Stockholm University, where I worked as a teacher and researcher, as well as responsible for the subject care education. Since 2011, I have been active at RCUC and worked with education, research and collaboration. I have also had different kinds of managerial assignments.   

My research comprises transitions in different kinds of life changing boundary situations. Phenomenological philosophers are my “spectacles” when I strive for to explain and understand the kind of transitions we humans experience when we are affected by, for example life-threatening and chronic diseases. Furthermore, I am interested in transitions that take place during an education from the perspective of identity formation. My strengths in methods are above all qualitative approaches with different kinds of interpretative analysis. The publications include books and scientific articles. A current project with a doctoral student is about Nursing's collective identity formation at the Red Cross Nursing Education, from a historical perspective. The project is conducted at Stockholm University (SU).

Lista alla publikationer i DiVA (extern länk)