Göran Holst

goran.holst@rkh.se

Jag är docent i omvårdnad och anställd som lektor vid Röda Korsets Högskola.  

I min forskning ligger fokus på omvårdnadsinsatser riktat till äldre personer med omfattande hälsoproblem och deras närstående och då med särskilt intresse att studera interventioner och dess betydelse för den enskilde såväl som för den organisation/verksamhet där intervention utförs. Mitt avhandlingsarbete behandlade situationen för äldre personer med demens och deras närstående och några år efter disputation kom mitt intresse allt mer att föras över mot att studera situationen för äldre personer med multi-sjuklighet, dvs. att leva med flera samtidiga diagnoser som har stor inverkan på hälsa och välbefinnande och som kräver regelbunden kontakt med flera olika hälso- och sjukvårdsinstanser och sociala instanser.

Case Management är en modell av integrerad vård som har testats och utvärderats i flera internationella studier. En ”case manager” kan definieras som en person som är avsedd att vara ett personligt stöd för att planera, samordna, organisera och utvärdera vård av en person och deras närstående genom vårdprocessen. Tre Case Management interventionsstudier riktat till äldre personer med multi-sjuklighet har utförts och utvärderats vetenskapligt i Sverige och en av dessa genomfördes och utvärderade vi Blekinge.

I ett nuvarande forskningssamarbete med Lunds Universitet ska vi under 2018 arbeta i ett projekt där övergripande syftet är att generera fördjupade kunskaper om åldrandet för personer med utvecklingsstörning i en svensk kontext. Detta görs genom att undersöka innebörden av ett hälsosamt och gott åldrande och innebörden av stöd, service och vård för personer med utvecklingsstörning och som utvecklar tecken på en demens, ur ledares och personals perspektiv.

Länk till samtliga publikationer i DiVA (extern länk)