Fredrik Saboonchi

fredrik.saboonchi@rkh.se | +46 (0)8 587 516 55

Jag är professor i folkhälsovetenskap med inriktning hälsopsykologi vid Röda Korsets Högskola (RKH) och forskningsledare för forskningstemat Hälsofrämjande Interventioner och Resiliens samt ämnesföreträdare för folkhälsovetenskap på sjuksköterskeprogrammet vid RKH. Jag disputerade år 2000 vid Stockholms Universitet i psykologi med avhandlingen Perfectionism: Conceptual, Methodlogical, Emotional, and Health-related Implications, och har sedan dess varit akademiskt verksam vid ett flertal högskolor och universitet inom beteendevetenskapliga och hälsovetenskapliga områden. Jag är också anknuten som senior forskare vid Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet samt vid Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle, samt bedriver forskning i samarbete med Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet.

Min forskning har huvudsakligen berört psykologiska och sociala faktorers betydelse för hälsa och livskvalitet hos ett flertal populationer där främst människor med långvariga och allvarliga sjukdoms- och ohälsotillstånd har ingått. Jag leder också forskning om psykisk hälsa, trauma och återhämtning och motståndskraft (resiliens) hos flyktingar och asylsökande i Sverige. Jag har ett starkt intresse i metodutveckling och förespråkar integrering av teoretiska ansatser och stringent metodologi i empiriska studier. Detta ser jag som en nödvändighet för forskning som ämnar ligga till grund för interventioner och påverkansarbete inom det hälsovetenskapliga fältet.

För närvarande är mitt forskningsfokus två pågående och till varandra relaterade projekt om prevalensen av tortyr och trauma, samt förekomst av mental ohälsa hos flyktingar. Vid sidan av dessa projekt har min aktuella forskning berört mönster av emotionell påfrestning och mental ohälsa hos kvinnor med bröstcancer samt coping hos personer med hjärtsjukdomar. Intentionen är att vidareutveckla resiliens som paradigm för hälsovetenskaplig forskning samt utveckla och förbättra metoder för genomförande och utvärdering av hälsofrämjande ansatser.

English version:
I am a professor of Public Health Science, Health Psychology at the Swedish Red Cross University College (SRCUC). I am the research leader for the theme Health Promotion and Resilience and hold the overall responsibility for Public Health Science subjects within the education programs in nursing at SRCUC. I received my PhD in psychology at the University of Stockholm in year 2000 and have since then been active within the academia in behavioural and health sciences areas. I am also currently a senior research fellow at the Section for Insurance Medicine at Karolinska Institutet and the Academy for Work and Health at University of Gävle.

My research has mainly addressed issues of interpersonal, intra-personal as well as social facets of emotional wellbeing, health and quality of life in a number of populations including people afflicted by chronic conditions. I am also directing several projects that address the issues of mental health, trauma, and resiliency among refugees and asylum seekers. I have a substantive interest in developing methodologies for assessment and evaluations, and am a proponent of integrating theoretical perspectives into rigorous empirical methods. I view such an approach as absolute necessity for conducting interventions and health promoting work.

Two inter-related projects aiming at establishing prevalence of torture and trauma, as well as psychiatric disorders and mental ill-health among refugees in Sweden constitute the main track of my current research. Alongside this track, my primary recent work have addressed patterns of emotional distress among women with breast cancer as well as coping patterns among people afflicted with heart diseases.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)