Ann Hägg Martinell

ann.hagg.martinell@rkh.se | +46 (0)8 587 516 25

Jag är anställd som högskolelektor i omvårdnad vid högskolan och forskar och utbildar sjuksköterskestudenter inom ämnet. Jag är bl.a. involverad i kursen Fördjupning i omvårdnad och förändringsarbete, i examensarbeteskursen och i den externa handledarutbildningen.

Inom forskningen så är jag knuten till forskningsmiljön ”Hälsa i globala transitioner” och min nuvarande forskning fokuserar på;

  • att studera hållbarhet inom vård och vårdutbildningar
  • att studera interprofessionellt lärande inom akutvårdskontext på enheter som inte har ett interprofessionellt pedagogiskt uppdrag

Jag disputerade 2016 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Medical and nurse students perspective on learning in acute care”. I mitt avhandlingsarbete så studerade jag sjuksköterske- och läkarstudenters lärande under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom akutsjukvården. En värdefull lärandemiljö underlättas av en planering och organisation som är inriktade på och stödjer lärandet. Studenterna upplever en professionell transition när vårdens medarbetare accepterar dem och när kompetenta och entusiastiska handledare ger dem möjligheter att interagera med patienterna och utveckla eget ansvar. VFU på en akutvårdsavdelning skapade förutsättningar för studenter att interagera och att lära under VFU. Vid ankomsten var studentens uppgift att träda in i denna yrkesgemenskap, att anpassa sig till dess kultur och att interagera med medarbetarna. Succesivt utvecklade studenterna en professionell identitet om de fick möjlighet att delta aktivt i den direkta patientvården. VFU för sjuksköterskestudenter på avdelningen bidrog till en förståelse av sjuksköterskerollen i akutsjukvård och den utvecklade en handlingsförmåga att agera självständigt i stressade och varierande situationer. Den stressande, varierande och krävande, men samtidigt välstrukturerade och organiserade akutvårdsavdelningen erbjöd stora och outnyttjade möjligheter till professionellt lärande. Det är alltså inte nödvändigt att skapa och strukturera särskilt arrangerade lärsituationer i akutmedicinsk vård. Snarare är det angeläget att mer strukturerat skapa förutsättningar och engagemang att använda de reguljära vårdsituationerna och de patientfall som redan finns för att göra lärandet inspirerande och värdefullt. 

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)